Uchwały Senatu oraz Zarządzenia Rektora

Regulacje, dotyczące funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzane są Uchwałami Senatu oraz Zarządzeniami Rektora.

 • Uchwały senatu

  Senat Akademii i Uchwały Senatu
  (wyciąg ze Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)

  § 46. Uchwały organów kolegialnych Akademii zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub Statut określają wyższe wymagania.

  § 47. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

  § 48. Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy[...]

  § 50. Do kompetencji Senatu Akademii należy, w szczególności:

  1. uchwalanie Statutu;
  2. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
  3. ustalanie głównych kierunków działalności Akademii;
  4. podejmowanie uchwał przyjmujących opracowaną przez Rektora strategię rozwoju uczelni, niniejsza uchwała powinna określać środki na wdrożenie tej strategii;
  5. ustalanie zasad działania Akademii oraz wytycznych dla Rady Wydziału w zakresie wykonywania podstawowych zadań Akademii;
  6. ocena działalności Akademii, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jej działalności oraz ocena działalności Rektora;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, reorganizacji lub likwidacji kierunku studiów;
  8. opiniowanie wniosku Rektora o utworzeniu, przekształceniu bądź likwidacji jednostki organizacyjnej Akademii wskazanej w treści Statutu, w tym jednostki zamiejscowej;
  9. wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
  10. opiniowanie wniosku Rektora o utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej.
  11. zatwierdzenie regulaminu działania akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, utworzonego w formie jednostki ogólnouczelnianej;
  12. nadawanie tytułu doktora honoris causa i Medalu Akademii;
  13. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Akademii;
  14. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Akademii zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  15. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie   nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
  16. wyrażanie, zgody na:
   • nabycie, zbycie lub obciążenie składników mienia oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartości 250 000 EURO;
   • utworzenie lub przystąpienie do: spółki celowej w rozumieniu przepisów ustawy, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10).
  17. określenie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników, studentów i doktorantów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
  18. zatwierdzanie wzorów dyplomów Akademii i innych dokumentów mających związek z działalnością dydaktyczną Uczelni, zastrzeżonych w ustawie do kompetencji Senatu.

  Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w kadencji 2016-2020:

  1. prof. dr hab. Antoni Cygan – Rektor, Przewodniczący Senatu                               
  2. dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP – Prorektor ds. kształcenia i studentów    
  3. dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP – Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą          
  4. dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP – Dziekan Wydziału Artystycznego                       
  5. ad. dr Marta Więckowska – Dziekan Wydziału Projektowego                                            
  6. prof. dr hab. Józef Budka                                                         
  7. prof. dr hab. Kazimierz Cieślik                                    
  8. prof. dr hab. Marian Oslislo                                        
  9. prof. dr hab. Mariusz Pałka                                          
  10. prof. dr hab. Jacek Rykała                                            
  11. prof. dr hab. Manuel Sabalczyk                                  
  12. prof. dr hab. Jan Szmatloch                                        
  13. prof. dr hab. Ireneusz Walczak                                   
  14. dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP                       
  15. dr hab. Zbigniew Furgaliński, prof. ASP                                
  16. dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP                            
  17. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP                             
  18. dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP                             
  19. dr hab. Bogdan Król, prof. ASP                                   
  20. dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP                             
  21. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP                           
  22. ad. dr Marcin Białas                                                     
  23. ad. dr Anna Machwic                                                   
  24. ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska                                 
  25. asyst. dr Krzysztof Rzeźniczek                                     
  26. st. wykł. dr Mieczysław Juda                                                     
  27. asyst. mgr Tomasz Koclęga                                         
  28. mgr Anna Cichoń – Sekretarz Senatu                                               
  29. mgr Jakub Zdejszy                                                       
  30. Emilia Hassa                                                                
  31. Barbara Jura                                                                  
  32. Karolina Juszczyk                                                         
  33. Natalia Kruk                                                                  
  34. Justyna Kulik                                                                 
  35. Klaudia Lata                                                                 
  36. Gabriela Palicka                                                            
  Z głosem doradczym:

  mgr Iwona Herszlikowicz
  mgr Beata Berek
  dr Barbara Firla

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.