Aktualności

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w październiku 2018 na rok akademicki 2018/2019 mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na zasadach ogólnych ujętych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 14 września 2015 r. , w semestrze letnim 2018/2019.
 2. Studenci ci powinni zaliczyć rok studiów w terminie tzn. do dnia 30 września 2018, wykazać się osiągnięciami artystycznymi, projektowymi, naukowymi lub sportowymi w roku akademickim 2017/2018 tj. od 1 października 2017 do 30 września 2018 r.
 3. Należy pobrać wniosek z Działu Nauczania lub strony internetowej, wypełnić, potwierdzić średnią za rok studiów w Dziekanacie Wydziału Artystycznego /kierunek malarstwo, kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa/ lub Wydziału Projektowego /kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo /.
 4. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się w Dziale Nauczania od dnia 1 marca do dnia 15. marca 2019 r. włącznie. Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski do 29 marca 2019.
 5. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej najlepszych studentów kierunku / 9% - liczby studentów na kierunku/ otrzymają stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
 6. Studenci, którzy otrzymywali stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 nie muszą składać ponownie wniosku, gdyż średnia za rok studiów oraz osiągnięcia artystyczne, projektowe, naukowe i sportowe są nadal aktualne / nie można dokonywać np. dopełniania osiągnięć po wrześniu 2018 oraz średniej za semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 . Jednak należy mieć na uwadze fakt poszerzenia listy rankingowej na kierunku o nowe uprawnione osoby, a co za tym idzie lista rankingowa semestru letniego może ulec zmianie na kierunku w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019.
 7. Stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 za miesiąc marzec i kwiecień zostaną wypłacone na konto studentów do 15 kwietna br.
 8. Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Stypendialną zostaną przygotowane decyzje o przyznaniu bądź nie stypendium rektora dla najlepszych studentów, do odebrania w Dziale Nauczania/termin odbioru decyzji zostanie podany w odrębnym komunikacie/bądź wysłane na adres korespondencyjny studenta za potwierdzeniem odbioru.
 9. Informujemy, że wysokość stypendiów wymienionych w Regulaminie pomocy materialnej………. w semestrze letnim może ulec zmianie. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor, odrębnym zarządzeniem.
 10. Przypominamy, że student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów w oświadczeniu.
 11. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia stypendialne chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat /student, który ukończył jeden kierunek z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia nie może otrzymać świadczeń pomocy materialnej/Informujemy, że stypendium socjalne, można otrzymać jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył w 2017 r. 1040 zł netto
 12. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego, jeśli mieszkają w akademiku lub na kwaterze i co za tym idzie ich codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby czy utrudniał w znacznym stopniu studiowanie.
 13. Studenci, osoby niepełnosprawne, mogą złożyć wnioski o stypendium specjalne. O stypendium specjalne może ubiegać się osoba, która posiada zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.
 14. Zapomoga przysługuje studentowi, który, przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
 15. Dokumenty stypendialne kompletne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego bądź specjalnego. Jeśli wniosek o stypendium zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do maja stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.
 16. Studenci,którzy otrzymają stypendia powinni posiadać osobiste konto bankowe.

  Dziekanat Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, czynny w godz. 10.00 - 13.00, z wyjątkiem wtorku i czwartku, studenci kierunku grafika specj. grafika warsztatowa, kierunku malarstwo.
  Dziekanat Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, czynny w godz. 11.00 - 15.00, z wyjątkiem czwartku, studenci kierunku grafika specj. projektowanie graficzne, kierunku projektowanie graficzne, kierunku wzornictwo.
  Studenci studiów w formie niestacjonarnej, system zaoczny –  sobota zgodnie z harmonogramem zjazdów w godz. 10.00 – 14.00


  Kierownik Działu Nauczania
  Teresa Śliwiok-Szczypka
  Katowice, 25 lutego 2019 r.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony dnia 14 września 2015 r. Zarządzeniem nr 26/2015 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z załącznikami.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.