ERASMUS

Procedury aplikacji dla studentów

Rekrutacja na studia w programie Erasmus

Rekrutacja na wyjazd w celu odbycia części studiów odbywa się zawsze na początku semestru letniego, czyli w okolicach lutego/marca.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Zgodnie z regulaminem rekrutacji (zał. nr 5 do uchwały Senatu ASP nr 15 z dn. 29.04.2010 r.) o wyjazd na stypendium Erasmus może ubiegać się osoba, która:

  1. jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych) prowadzących do uzyskania stopnia /dyplomu (licencjata, magistra);
  2. w chwili wyjazdu będzie miała ukończony:
   - co najmniej pierwszy rok w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
   - co najmniej I semestr I roku w przypadku studiów drugiego stopnia.
  3. jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus (kraje członkowskie UE, państwa EOG i Turcja) lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo starego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego.
   Ponadto na podstawie Art. 43 pkt. z ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:
  4. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  5. posiadacze ważnej Karty Polaka;
  6. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa wart. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.):
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  Kontakt

  Biuro do Współpracy z Zagranicą
  Dział Nauczania
  Agnieszka Czardybon
  ul. Raciborska 37 , pokój nr 015
  tel. 32 758 77 78
  e-mail: zagranica@asp.katowice.pl

 • Wyniki

  Zgłoszone wnioski są weryfikowane przez komisje wydziałowe (złożone z przedstawicieli wszystkich kierunków danego wydziału), które - na podstawie oceny portfolio prac, oceny z egzaminu językowego oraz średniej ocen za poprzedni semestr - tworzą ranking kandydatów. Następnie rankingi z obu wydziałów weryfikuje senacka komisja ds. współpracy z zagranicą (złożona z przedstawicieli pedagogów wszystkich kierunków , studentów, administracji) i na podstawie informacji z Narodowej Agencji Erasmus o ilości miejsc przyznanych uczelni na dany rok wyłania ostateczną listę kandydatów. Wszyscy kandydaci informowani są o wynikach e-mailowo. Wyłonieni kandydaci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską i przekazanie ich do wysłania pracownikowi biura ds. współpracy z zagranicą. Obowiązkiem każdego studenta aplikującego na wyjazd jest sprawdzenie i przestrzeganie terminu przyjmowania dokumentów w uczelni partnerskiej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.