Jakość kształcenia

 • Jakość kształcenia - wprowadzenie

  Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia istnieje w ASP w Katowicach w sposób sformalizowany od 2010 r. Został wdrożony Zarządzeniem Rektora nr 19/2010 z dnia 19.05.2010 r. Cele systemu:

  1. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w ASP w Katowicach poprzez ulepszanie procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji;
  2. Stymulowanie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
  3. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Akademii;
  4. Szerokie informowanie o jakości kształcenia w Akademii.
 • Struktura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

  Składy komisji 

  Senacka Komisja struktury i jakości kształcenia:
  1. dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  2. dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  3. dr Judyta Bernaś
  4. dr Marta Więckowska
  5. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
  6. dr hab. Dariusz Gajewski
  7. prof. dr hab. Józef Budka
  8. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  9. dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
  10. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  11. dr hab. Justyna Kucharczyk
  12. dr hab. Anna Kmita p.o. 
  13. dr Mieczysław Juda
  14. mgr Teresa Śliwiok-Szczypka
  15. mgr inż. Maria Radziwiłł
  16. mgr Jakub Zdejszy
  17. Barbara Jura

  Wydział Artystyczny: Wydziałowa komisja ds jakości kształcenia

  1.  dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  2. ad. dr Judyta Bernaś
  3. prof. dr hab. Józef Budka
  4. dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP
  5. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  6. ad. dr Marcin Hajewski
  7. mgr Tomasz Koloch - kierownik dziekanatu
  8. ad. dr Joanna Zdzienicka
  9. dr Jakub Cikała
  10. mgr Katarzyna Wolny
  11. dr hab. Andrzej Łabuz
  12. prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn

  Wydział Artystyczny: Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia:

  1. prof. dr hab. Adam Romaniuk
  2. prof. dr hab. Jacek Rykała
  3. przedstawiciel studentów
  4. przesdstawiciel doktorantów

  Wydział Projektowy: Wydziałowa komisja ds jakości kształcenia
  dr Marta Więckowska
  dr Agnieszka Małecka
  dr hab. Bognad Król
  dr hab. Justyna Lauer
  dr hab. Justyna Kucharczyk
  dr hab. Anna Kmita p.o.
  dr hab. Wiesław Gdowicz
  dr hab. Jolanta Jastrząb
  dr Mieczysław Juda
  mgr Anna Maraszkiewicz – kierownik dziekanatu

 • Procedura potwierdzania efektów uczenia się

  Zgodnie z art. 170 e, f, g ustawy z dnia 27. lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) od roku 2016 istnieje możliwość potwierdzania posiadanych efektów uczenia się. Proces ten wychodzi naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach umożliwia potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
  Formalny proces weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane efektów uczenia się to sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

  UPRAWNIENI

  Osoby uprawnione to osoby posiadające:

  • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

   

  Osoby zainteresowane są proszone o złożenie wniosku, w którym będą przedstawione dowody na to, że udało im się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Osoby zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu w zakresie zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatnemu metodom weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów ASP.

  TERMINY

  Termin składania wniosków: 2 stycznia – 16 stycznia 2017 r. z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dnia 6 stycznia 2017 r. w:
  DZIEKANACIE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO: Katowice, ul. Raciborska 50, godz. 10.00 do 14.00/ kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa, kierunek malarstwo
  DZIEKANACIE WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO: Katowice, ul. Koszarowa 19, godz. 10.00 do 14.00/kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo Weryfikacja formalna wniosku odbywa się w okresie 20 dni od daty zamknięcia naboru.

  Lista efektów kształcenia, o które może starać się wnioskodawca poprzez potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się ubiegając się o przyjęcie na pierwszy rok studiów: Lista

  Weryfikacja merytoryczna wraz z procedurą potwierdzenia efektów uczenia się przez Wydziałową Komisję ds. potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się w okresie nie dłuższym niż 40 dni od daty weryfikacji formalnej.
  Uczelnia pobiera opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się określone w zarządzeniu Rektora. Do potwierdzenia efektów uczenia się powoływana jest na wydziale Komisja Wydziałowa, która ocenia czy kandydat formalnie spełnia wymagania, ustala skład komisji do zweryfikowania konkretnych przedmiotów, wyznacza termin, oblicza koszty.

   

  PODSTAWY PRAWNE

  Uchwała nr 18/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z  dnia 29. czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

  /trzeba dodać załączniki/

 • Ankietyzacja

  Ankieta ewaluacyjna jest projektem badawczym zainicjowanym i prowadzonym od 2008 roku przez Zakład Teorii i Historii Sztuki. Ma charakter powtarzalny w cyklu rocznym. Celem projektu jest poznanie opinii studentów i kadry pedagogicznej w istotnych dla funkcjonowania uczelni sprawach, ich ocen, wyobrażeń i oczekiwań.
  więcej informacji: www.pub.asp.katowice.pl/mjuda/mjuda/projekty_badawcze.html

 • Monitoring losów zawodowych

  We wrześniu 2015 r. ASP w Katowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – wspólnego dla uczelni artystycznych systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów. Badanie jest realizowane we współpracy
  z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.

  więcej informacji: http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.