Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

 • Podstawy prawne

  Przewody doktorskie przeprowadzane są w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261) oraz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r.  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 48). 

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych (Wydział Artystyczny: malarstwo i grafika: specjalność grafika warsztatowa; Wydział Projektowy: grafika: specjalność projektowanie graficzne).

  1. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-376/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-375/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.
  2. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-374/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-273/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

   

   

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Stopień doktora sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

  Stopień doktora nadaje się osobie, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra,
  • zdała trzy egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę wydziału (dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi pracy doktorskiej, dodatkowa oraz język nowożytny) lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego określony w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r., poz. 1586),
  • przedstawiła i obroniła pracę doktorską.

  Warunkiem koniecznym wszczęcia przewodu doktorskiego jest publiczna prezentacja dzieła artystycznego wliczana do dorobku artystycznego.

 • Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dziekanowi (za pośrednictwem Działu Nauczania – pokój 015, ul. Raciborska 37) następujące dokumenty:

  • propozycję tematu i koncepcję pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej1, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej zdawanej w ramach egzaminów doktorskich;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
  • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w uzasadnionych przypadkach (np. potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej i artystycznej nad kandydatem) – także propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego;
  • wykaz dorobku artystycznego (wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, warsztaty, konkursy, wykaz odznaczeń państwowych, nagród, wyróżnień, odznak, medali itp.) wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji2 oraz informację o działalności popularyzującej sztukę;
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
  • kopię 1 i 2 strony dowodu osobistego;
  • kwestionariusz osobowy z fotografią;
  • przebieg pracy zawodowej w ASP w Katowicach potwierdzony w Dziale Spraw Pracowniczych (dla pracowników ASP);
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i przebieg pracy zawodowej u pracodawcy pokrywającego koszty przewodu (nie dotyczy pracowników ASP Katowice);
  • deklaracja uczelni, instytucji zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu (nie dotyczy pracowników ASP Katowice);
  • kandydat zobowiązany jest dodatkowo przygotować krótką prezentację swojego dorobku w wersji elektronicznej (do 20 MB, celem przesłania drogą elektroniczną do członków rady wydziału);
  • w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego – również kopię tego certyfikatu.

  Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a także zgodę kandydata na promotora na objęcie tej funkcji oraz jego opinię w sprawie wszczęcia przewodu (wraz z jego oświadczeniem o zapoznaniu się z koncepcją pracy doktorskiej oraz całą dokumentacją przewodową złożoną przez kandydata), a w przypadku udziału w przewodzie promotora pomocniczego – również jego pisemną zgodę na objęcie tej funkcji.

  Kandydat może również  złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez radę wydziału na przedstawienie pracy doktorskiej w innym języku niż język polski.

  1Obszar sztuki, dziedzina sztuki: sztuki plastyczne; dyscyplina artystyczna: sztuki piękne (Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych)

  2Reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw indywidualnych (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe itp.

 • Forma i miejsce złożenia wniosku

  Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć w segregatorze (poszczególne części dokumentacji powinny być wyraźnie oddzielone) – w Dziale Nauczania – pokój nr 015.1

  Wniosek wraz załącznikami należy również złożyć w formie elektronicznej.

  Dokumentacja składana przez kandydata (wniosek + załączniki) musi być uwierzytelniona własnoręcznym podpisem.

  1Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym. Dokumenty dostarczone przed wszczęciem przewodu nie mogą być poprawiane, uzupełniane itp. Część I dokumentacji: wniosek, kwestionariusz, dyplom, koncepcja pracy itp.; II część: wykaz prac artystycznych, szczegółowy opis dorobku artystycznego, dydaktycznego itp., III część: kserokopie, reprodukcje, recenzje, wersja elektroniczna itp.).

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego

  Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje rada wydziału, która na podstawie złożonych dokumentów, na I posiedzeniu podejmuje uchwałę o wszczęciu/bądź odmowie wszczęcia/ przewodu doktorskiego i zatwierdzeniu tematu pracy doktorskiej. W przypadku wszczęcia, rada wydziału w podejmuje ponadto uchwały o:

  - powołaniu promotora, promotora pomocniczego1 (w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej i artystycznej nad kandydatem) oraz wyznaczeniu komisji egzaminów doktorskich ze wskazaniem z jakiej dyscypliny dodatkowej oraz z jakiego języka obcego nowożytnego kandydat do nich przystąpi.

  1 Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad kandydatem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

 • Promotor oraz recenzenci

  Promotorem oraz recenzentem pracy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.

  Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie może być to osoba posiadająca wspólny dorobek artystyczny oraz wspólne prace z kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku).

  Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem pracy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca powyższych wymogów, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy praca doktorska.

  Rada wydziału powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady wydziału przeprowadzającej przewód.

  Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

  Rada wydziału, na wniosek przewodniczącego rady (Dziekana), powołuje co najmniej dwóch recenzentów/II posiedzenie/.

   

 • Egzaminy doktorskie

  Rada wydziału, w głosowaniu jawnym, powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

  - dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (sztuki piękne) – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny sztuki, do której ta dyscyplina należy (dziedzina: sztuki plastyczne) lub stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny w zakresie tej dyscypliny artystycznej (sztuki piękne), w tym promotora;

  - dyscypliny dodatkowej (historii sztuki) – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny sztuki, do której ta dyscyplina należy albo stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny w zakresie tej dyscypliny artystycznej;

  - nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

  W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady wydziału przeprowadzającej przewód doktorski.

  Egzamin w zakresie nowożytnego języka obcego przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich (§ 39) - niżej.

  Jeżeli osoba ubiegająca się o stopień doktora nie przystąpi do egzaminów doktorskich lub nie przedstawi pracy doktorskiej w wyznaczonym terminie, rada wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

  Nieprzyjęta praca doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora sztuki w innych jednostkach organizacyjnych.

 • Praca doktorska

  Pracę doktorską kandydat przedkłada promotorowi lub promotorowi i promotorowi pomocniczemu (dokumentacja artystyczna: reprodukcje prac, projekt itp.) wraz z opisem wskazującym zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Opis pracy doktorskiej powinien być sporządzony w języku polskim i angielskim. Promotor przekazuje pracę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią przewodniczącemu rady wydziału (Dziekanowi) za pośrednictwem Działu Nauczania (pokój 015) a promotor pomocniczy przekazuje przewodniczącemu rady wydziału (Dziekanowi) za pośrednictwem Działu Nauczania (pokój 015) pisemną opinię na temat pracy doktorskiej.

  Praca doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić oryginalne dokonanie artystyczne (np. oryginalny cykl prac plastycznych) oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.

  Opis pracy łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej ASP w Katowicach. Opis pracy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę wydziału uchwały o przyjęciu pracy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady wydziału przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów kopie wszystkich recenzji oraz opis pracy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych.

 • Recenzja i termin jej sporządzenia

  Recenzenci przedkładają swoją recenzję w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych. Recenzja pracy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy praca doktorska spełnia wyżej wymienione warunki, zawierać powinna również informacje o działalności artystycznej oraz pracy dydaktycznej/jeżeli kandydat jest nauczycielem akademickim/. Powinna w konkluzji jednoznacznie stwierdzać, czy przedstawiona praca doktorska uzasadnia nadanie kandydatowi stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

  Recenzję należy przedstawić radzie wydziału w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.

 • Przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

  Rada wydziału, po zapoznaniu się z pracą doktorską, opinią promotora lub promotora i promotora pomocniczego oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony/III posiedzenie/. W przypadku pozytywnej uchwały rada wydziału, na tym samym posiedzeniu, wyznacza termin i miejsce obrony.

 • Publiczna obrona

  Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady wydziału/IV posiedzenie/. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden z recenzentów i promotor. W posiedzeniu może brać udział również promotor pomocniczy. O terminie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie artystycznej oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie ASP, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia pracy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu opisu pracy doktorskiej wraz z recenzjami, na stronie internetowej ASP w Katowicach.

  Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki pracy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady wydziału zarządza odczytanie jego recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.

  Po zakończeniu obrony pracy doktorskiej rada wydziału, na posiedzeniu niejawnym, w tajnych głosowaniach, podejmuje uchwały w sprawach

  1. przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej,
  2. nadania stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

  Uchwały kończące poszczególne etapy przewodu doktorskiego podejmowane są w głosowaniu tajnym, zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie rady wydziału oraz promotor i recenzenci danego przewodu posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny.

  Uchwała o nadaniu stopnia doktora sztuki staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

  Osoba, której nadano stopień doktora sztuki otrzymuje dyplom według określonego wzoru.

 • Tryb odwołania od uchwał rady wydziału

  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki może wnieść od odmownych uchwał rady wydziału odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem rady wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

  Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.