Środowiskowe studia doktoranckie

Oferta studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach kierowana jest do szczególnie uzdolnionych absolwentów studiów magisterskich, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie poprzez doskonalenie umiejętności, aktualizowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów.
Studia doktoranckie rozwijają umiejętności wykorzystywane w działalności artystycznej,naukowo-badawczej oraz kształtują wykwalifikowaną kadrę zdolną do sprawnego funkcjonowania w systemach akademickich oraz podejmowania wyzwań zawodowych.
Studia doktoranckie w ASP w Katowicach to najwyższe standardy oraz możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności we współpracy z wybitnymi ekspertami z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań doktorantów.

 • Formy studiów

  • Stacjonarne studia III stopnia
  • Niestacjonarne zaoczne studia III stopnia
 • Zespół ds. Studiów Doktoranckich

  Jolanta Jastrząb

  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Kierownik Katedry Malarstwa
  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Kierownik Katedry Malarstwa

  Grzegorz Hańderek

  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Prorektor ds. kształcenia i studentów
  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Prorektor ds. kształcenia i studentów

  Waldemar Węgrzyn

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor zwyczajny
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor zwyczajny

  Ireneusz Walczak

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor zwyczajny
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor zwyczajny

  Lesław Tetla

  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Dziekan Wydziału Artystycznego
  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • Dziekan Wydziału Artystycznego

  Bogdan Król

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor nadzwyczajny
  • Kierownik Katedry Multimediów
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor nadzwyczajny
  • Kierownik Katedry Multimediów

  Tomasz Bierkowski

  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
  • doktor habilitowany
  • profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego
 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019

  SEMESTR ZIMOWY – 15 tygodni zajęć dydaktycznych    01.10.2018 – 17.02.2019
  w tym :    
  zajęcia dydaktyczne    01.10.2018 - 21.12.2018
  przerwa świąteczno-noworoczna    22.12.2018 - 06.01.2019
  zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy    07.01.2019 - 31.01.2019
  zimowa sesja egzaminacyjna    01.02.2019 - 10.02.2019
  przerwa międzysemestralna    11.02.2019 - 17.02.2019
  zimowa egzaminacyjna sesja poprawkowa   18.02.2019 - 07.03.2019
      
  SEMESTR LETNI – 15 tygodni zajęć dydaktycznych    18.02.2019 - 30.09.2019
  w tym :    
  zajęcia dydaktyczne    18.02.2019 - 17.04.2019
  przerwa świąteczna    18.04.2019 - 23.04.2019
  zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy    24.04.2019 - 31.05.2019
  letnia sesja egzaminacyjna    o1.06.2019 - 14.06.2019
  letnia egzaminacyjna sesja poprawkowa    16.09.2019 - 27.09.2019
  końcowo-roczne przeglądy senackie    pierwsza połowa czerwca 2019
  wernisaż wystawy końcowo-rocznej    pierwsza połowa czerwca 2019

 • Wykaz wykładowców na studiach doktoranckich

  1. Analiza dzieła sztuki - dr hab. Irma Kozina
  2. Antropologia sztuki - prof. dr hab. Tadeusz Sławek
  3. Estetyka - dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ
  4. Metodologia i metodyka prac badawczych - dr Bożena Pactwa
  5. Metodyka kształcenia z dydaktyką - prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
  6. Seminarium doktoranckie - dr hab. Irma Kozina
  7. Wybrane zagadnienia z psychologii - prof. dr hab. Aleksandra Tokarz
  8. Prawo autorskie - mgr Zbigniew Rogowski
  9. Język angielski - mgr Katarzyna Porzuczek, mgr Krystyna Hat

  WYKŁADY MONOGRAFICZNE Z OFERTY WYDZIAŁOWEJ

  1. prof. Wiesław Karolak
  2. dr Marcel Benčik
  3. dr Łukasz Białkowski
  4. dr Roman Lewandowski
  5. dr Marta Raczek-Karcz
  6. dr Jakub Woynarowski
  7. mgr Stanisław Ruksza
  8. mgr Juraj Blaško
 • Samorząd doktorantów

  Samorząd doktorantów tworzą wszyscy doktoranci ASP. Przynależność doktoranta do samorządu doktorantów następuje z chwilą uzyskania statusu doktoranta (złożenie ślubowania), niezależnie od trybu podjętych studiów doktoranckich. Na status doktoranta składają się prawa i obowiązki. Uczestnictwo w samorządzie doktorantów nie jest jedynie uprawnieniem, ale stanowi zarówno prawo jak i obowiązek tworzenia samorządu doktorantów. Oznacza to, że doktorant jest jednocześnie uprawniony jak również zobowiązany do uczestnictwa w samorządzie.

  Samorząd doktorantów ASP uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących spraw naszej Akademii oraz jej dalszego rozwoju.

  Rada Samorządu Doktorantów

  Jakub Zdejszy - przewodniczący
  vacat - zastępca przewodniczącego
  vacat - sekretarz
  vacat - skarbnik

  Kontakt

  Facebook: Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP Katowice

  Regulamin Samorządu Doktorantów i Kodeks Etyki Doktorantów ASP w Katowicach

   

 • Istotne informacje

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów (art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
  W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

  • reprezentowania interesów oraz obrony praw doktorantów,
  • rozwijania samorządności doktoranckiej,
  • współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
  • wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
  • budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
  • wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
  • opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
  • występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

  Na stronie internetowej KRD jest możliwość zapisania się do newslettera, z którego regularnie można dowiadywać się o najnowszych inicjatywach KRD oraz projektach, które wspiera ta organizacja.

  Doktoranckie koła naukowe

  Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktoranckich, których najpopularniejszą formą są koła naukowe (przede wszystkim art. 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
  Ważną rolę pełni w nich opiekun koła naukowego, który musi być pracownikiem naukowym uczelni. Poza jego rolą mentorską, którą każda organizacja wypracowuje we własnym zakresie, jest on ważnym łącznikiem między kołem a Akademią.
  Metody i cele działania organizacji doktoranckiej nie są jednoznacznie określone w prawie – ustanawia to dopiero regulamin organizacji. Zazwyczaj doktoranci zrzeszają się w kołach, aby:

  • organizować dyskusje i spotkania naukowe, 
  • prowadzić badania,
  • organizować konferencje,
  • tworzyć publikacje,
  • określać swoją grupową tożsamość,
  • uzyskiwać środki na działalność.

  Podstawowym źródłem finansowania organizacji uczelnianych jest dotacja z Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. URSD otrzymuje od Rektora określony budżet, który w części przeznacza na działalność organizacji doktoranckich.

  Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

  Sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.

  Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).
  W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

  Doktoranci mogą ubezpieczać współmałżonka (jeśli nie posiada ubezpieczenia) i dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

  Zgodnie z art. 73 pkt. 4 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

  Art 67 punkt 5 ustawy stanowi: „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów".

  Więcej informacji można uzyskać w pokoju 101 na I piętrze w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 37.

 • Pomoc materialna - stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe

  Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017.

  Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz innych niezbędnych terminów na rok akademicki 2016/2017.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.