Środowiskowe studia doktoranckie

Oferta studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach kierowana jest do szczególnie uzdolnionych absolwentów studiów magisterskich, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie poprzez doskonalenie umiejętności, aktualizowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów.
Studia doktoranckie rozwijają umiejętności wykorzystywane w działalności artystycznej,naukowo-badawczej oraz kształtują wykwalifikowaną kadrę zdolną do sprawnego funkcjonowania w systemach akademickich oraz podejmowania wyzwań zawodowych.
Studia doktoranckie w ASP w Katowicach to najwyższe standardy oraz możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności we współpracy z wybitnymi ekspertami z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań doktorantów.

 • Ważne informacje związane z wejściem w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0)

  Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi!

  1) Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

  2) W okresie między 1 października 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Wydziału Artystycznego lub Projektowego uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Wydziału Artystycznego lub Projektowego musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.

  3) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

  4) Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

  5) Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

  6) W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

  7) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat ASP.

  8) Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Wydziału Artystycznego lub Projektowego. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat ASP lub wskazany przez niego organ.

  9) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

  10) W związku z obowiązkiem wszczęcia przewodu doktorskiego do końca 3. roku studiów doktoranckich, który wynika z Regulaminu studiów doktoranckich, z dniem 1 października 2019 r. planowana jest zmiana Regulaminu studiów doktoranckich, która zakłada przesunięcie terminu wszczęcia przewodu doktorskiego dla wszystkich doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 • Zespół ds. Studiów Doktoranckich

  Jolanta Jastrząb

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Kierownik studiów doktoranckich
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Kierownik studiów doktoranckich

  Grzegorz Hańderek

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Rektor
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Rektor

  Waldemar Węgrzyn

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor

  Ireneusz Walczak

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor

  Lesław Tetla

  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • Prorektor ds. kształcenia i studentów
  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • Prorektor ds. kształcenia i studentów

  Bogdan Król

  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Kierownik Katedry Multimediów / projektant, rysownik, który dba o rozwój i promocję animacji i gier komputerowych
  • profesor sztuk plastycznych
  • profesor
  • Kierownik Katedry Multimediów / projektant, rysownik, który dba o rozwój i promocję animacji i gier komputerowych

  Tomasz Bierkowski

  • profesor sztuki
  • profesor
  • Kierownik Katedry Projektowania Graficznego
  • profesor sztuki
  • profesor
  • Kierownik Katedry Projektowania Graficznego
 • Organizacja roku akademickiego 2020/2021

  SEMESTR ZIMOWY – 15 tygodni zajęć dydaktycznych

  01.10.2020 – 14.02.2021

  w tym :

   

  zajęcia dydaktyczne

  05.10.2020 - 22.12.2020

  przerwa świąteczno-noworoczna

  23.12.2020 - 06.01.2021

  zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy

  07.01.2021 - 31.01.2021

  zimowa sesja egzaminacyjna

  01.02.2021 - 07.02.2021

  przerwa międzysemestralna

  08.02.2021 - 14.02.2021

  zimowa egzaminacyjna sesja poprawkowa

  15.02.2021 - 28.02.2021

  SEMESTR LETNI – 15 tygodni zajęć dydaktycznych

  15.02.2021 - 30.09.2021

  w tym :

   

  zajęcia dydaktyczne                 

  15.02.2021 - 31.03.2021

  przerwa świąteczna

  01.04.2021 - 06.04.2021

  zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy

  07.04.2021 - 06.06.2021

  letnia sesja egzaminacyjna

  07.06.2021 - 18.06.2021

  letnia egzaminacyjna sesja poprawkowa

  16.09.2021 - 30.09.2021

  wakacje letnie

  w tym co najmniej 8 tygodni wakacji letnich (część czasu może być wykorzystana na odbycie obowiązkowych plenerów i praktyk zawodowych)

   

  święta wolne od zajęć dydaktycznych

   

  01.11., 11.11.2020

  06.01., 01.05., 03.05., 23.05., 03.06.2021

  dzień rektorski

  02.11.2020

   

 • Plan zjazdów w roku akademickim 2020/2021

  seminarium doktoranckie:

  10.10. (sobota) w godz. 8.50 – 12.05.

  17.10. (sobota) w godz. 8.50 – 12.05.

  07.11. (sobota) w godz. 8.50 – 12.05.

  21.11. (sobota) w godz. 8.50 – 12.05.

  05.12. (sobota) w godz. 8.50 – 12.05.

 • Samorząd doktorantów

  Samorząd doktorantów tworzą wszyscy doktoranci ASP. Przynależność doktoranta do samorządu doktorantów następuje z chwilą uzyskania statusu doktoranta (złożenie ślubowania), niezależnie od trybu podjętych studiów doktoranckich. Na status doktoranta składają się prawa i obowiązki. Uczestnictwo w samorządzie doktorantów nie jest jedynie uprawnieniem, ale stanowi zarówno prawo jak i obowiązek tworzenia samorządu doktorantów. Oznacza to, że doktorant jest jednocześnie uprawniony jak również zobowiązany do uczestnictwa w samorządzie.

  Samorząd doktorantów ASP uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących spraw naszej Akademii oraz jej dalszego rozwoju.

  Rada Samorządu Doktorantów

  Iwona Wilczek - przewodniczący
  Dominika Koszowska - zastępca przewodniczącego
  Magdalena Filipczak - sekretarz
  Maciej Cholewa - skarbnik

  Kontakt

  Facebook: Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP Katowice

  Regulamin Samorządu Doktorantów i Kodeks Etyki Doktorantów ASP w Katowicach

   

 • Istotne informacje

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów (art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
  W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

  • reprezentowania interesów oraz obrony praw doktorantów,
  • rozwijania samorządności doktoranckiej,
  • współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
  • wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
  • budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
  • wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
  • opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
  • występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

  Na stronie internetowej KRD jest możliwość zapisania się do newslettera, z którego regularnie można dowiadywać się o najnowszych inicjatywach KRD oraz projektach, które wspiera ta organizacja.

  Doktoranckie koła naukowe

  Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktoranckich, których najpopularniejszą formą są koła naukowe (przede wszystkim art. 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
  Ważną rolę pełni w nich opiekun koła naukowego, który musi być pracownikiem naukowym uczelni. Poza jego rolą mentorską, którą każda organizacja wypracowuje we własnym zakresie, jest on ważnym łącznikiem między kołem a Akademią.
  Metody i cele działania organizacji doktoranckiej nie są jednoznacznie określone w prawie – ustanawia to dopiero regulamin organizacji. Zazwyczaj doktoranci zrzeszają się w kołach, aby:

  • organizować dyskusje i spotkania naukowe, 
  • prowadzić badania,
  • organizować konferencje,
  • tworzyć publikacje,
  • określać swoją grupową tożsamość,
  • uzyskiwać środki na działalność.

  Podstawowym źródłem finansowania organizacji uczelnianych jest dotacja z Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. URSD otrzymuje od Rektora określony budżet, który w części przeznacza na działalność organizacji doktoranckich.

  Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

  Sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.

  Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).
  W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

  Doktoranci mogą ubezpieczać współmałżonka (jeśli nie posiada ubezpieczenia) i dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

  Zgodnie z art. 73 pkt. 4 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

  Art 67 punkt 5 ustawy stanowi: „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów".

  Więcej informacji można uzyskać w pokoju 106 na I piętrze w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 37.

 • Pomoc materialna - stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe

  Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017.

  Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz innych niezbędnych terminów na rok akademicki 2016/2017.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.