Rekrutacja

2017

Malarstwo – jednolite studia magisterskie

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Czwartki i piątek

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia w formie elektronicznej

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.m@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 – 21 czerwca 2017 / dostarczenie dokumentów w formie papierowej

  7–10 lipca 2017 / dostarczenie świadectwa dojrzałości przez kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości w roku 2017

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka papierowa opisana według wzoru w załączniku.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 r. rejestrując dokumenty dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie 
  8. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej
  9. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury. 


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  150 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  26 – 28 czerwca 2017

  Forma

  Egzamin praktyczny

  Egzamin praktyczny składający się następujących przedmiotów:

  • rysunek – studium postaci, (0–45 pkt)
  • malarstwo – studium martwej natury, (0–45 pkt)
  • kompozycja – przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu,(0–30 pkt)
  • punktacja etapu I (max) – 120 pkt

  Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150 punktów, gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 minimalną. Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w I etapie – egzaminie praktycznym, za który kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

  Pliki do pobrania


  II etap

  Termin

  29 czerwca – 4 lipca 2017

  Forma

  Autoprezentacja wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych

  II etap egzaminu składa się z dwóch części:

  • Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Autoprezentacja – jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. 
  • Prace plastyczne/domowe – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne – podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk. 

  W II etapie egzamin wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, kandydat musi otrzymać ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów z przedmiotu II części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.
  Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części II wynosi 76 punktów.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  11 lipca 2017 

  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego – wstępna lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Raciborskiej 50 /Dziekanat Wydziału Artystycznego. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.