Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

 • Podstawy prawne

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadzane są w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz wydaną na jej podstawie uchwałę Senatu:

  - nr 29/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (wraz ze zmianą uchwałą nr 47/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.).

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Stopień doktora sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia, wszczętego wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
  Stopień nadaje się w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co nie znaczy że Rada Dyscypliny może prowadzić postępowanie w każdym zakresie i specjalności. Z uwagi na dbałośc o jakość kształcenia oraz procedur zmierzających do nadania stopnia doktora, a także na skład Rady Dyscypliny z uwzględnieniem dorobku jej członków i w związku z dotychczasowymi uprawnieniami, ASP w Katowicach może przeprowadzić postępowanie w zakresie dawnych dyscyplin: sztuk pięknych i projektowych (przede wszystkim malarstwo, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, wzornictwo). O zgodności dokumentacji kandydata/kandydatki z ww. dyscypliną decyduje każdorazowo Rada Dyscypliny.

  Stopień doktora sztuki nadaje się osobie, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, albo dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię zagraniczną dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała (w takiej sytuacji jednostka mająca przeprowadzić postępowanie weryfikuje dyplom; może skorzystać z pomocy agencji odpowiedzialnych za uznawalność wykształcenia i stopni naukowych, w tym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA;
  • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskich Ram Kwalifikacji (każdy z poziomów jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętnościkompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu). Ponieważ postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora sztuki jest tzw. postępowaniem eksternistycznym ("z wolnej stopy") kwalifikacji tych nie można uzyskać w ramach szkoły doktorskiej. Zatem to odpowiednia komisja powołana przez jednostkę mającą przeprowadzić postępowanie dokonuje oceny, czy kandydat/kandydatka posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (analogiczne do tych, które osiąga kandydat po ukończeniu szkoły doktorskiej) wymagane do uzyskania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  • uzyskała efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego  potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Co do zasady dyplom ukończenia studiów wydany w przypadku osób, co do których programy kształcenia uwzględniały Krajowe Ramy Kwalifikacji (od 2011 r.) a następnie Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK, od roku 2015) potwierdza znajomośc języka obcego na poziomie B2. Informacja ta powinna jednak pojawić się albo na dyplomie, suplemencie do dyplomu lub w odrębnym zaświadczeniu (np. potwierdzonym przez jednostkę na uczelni prowadzącą kursy językowe). W innym przypadku oraz dla osób, które uzyskiwały dyplom w latach wcześniejszych wymagane jest przedłożenie stosownego certyfikatu poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego (będzie to najczęściej język angielski) na poziomie nie niższym niż B2. Pomocniczy wykaz stosownych certyfikatów znajduje się w załączniku do uchwały Seantu ASP w Katowicach w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Ponieważ wykazy certyfikatów, poziomy biegłości językowej i akredytowane instytucje certyfikujące często się zmieniają, nie wyklucza się uznania certyfikatu niewymienionego w tym załączniku. W takim przypadku oceny certyfikatu dokonuje każdorazowo Rada Dyscypliny. Certyfikat powinien być przedstawiony na samym poczatku, wraz z wnioskiem o wyznaczenie promotora oraz wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK;
  • posiada w dorobku co najmniej jedno dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu. Oceny spełnienia tego kryterium dokonuje każdorazowo Rada Dyscypliny, na podstawie złożonego autoreferatu oraz portfolio dorobku artystycznego/projektowego;
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • Przed wszczęciem postępowania - wymagania i dokumenty

  Przed złożeniem wniosku o wszczęcie właściwego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki kandydat/kandydatka zobowiązany/a jest:

  • przygotować rozprawę doktorską. W tym celu składa wniosek o wyznaczenie promotora, który będzie sprawował opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
  • spełnić wymogi określone w ustawie oraz uchwale Senatu ASP w Katowicach. Chodzi tutaj o pozytywną weryfikację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

  Kandydat/kandydatka składa do Rady Dyscypliny (za pośrednictwem Działu Kształcenia i Studentów, pokój 105, I piętro, Raciborska 37) następujące dokumenty:

  1. wniosek o wyznaczenie promotora wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego tej funkcji oraz pisemnym oświadczeniem o spełnieniu przez niego warunków, o których mowa w uchwale Senatu. Wzory wniosków można pobrać w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w specjalności zbieżnej z tematyką rozprawy doktorskiej. Wykaz potencjalnych kandydatów na promotora możesz znaleźć tutaj;
  2. wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
  3. koncepcję rozprawy doktorskiej (co najmniej 3 strony tekstu formatu A4);
  4. kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z kopią suplementu do dyplomu;
  5. autoreferat przedstawiający kwalifikacje kandydata/kandydatki z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w celu potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Jest to dokument opisowy sczegółówo opisujący dorobek artystyczno-projektowy oraz zainteresowania; każdy z kandydatów decyduje o objętości tekstu, mając na uwadze iż jego zawartośc będzie podlegać wnikliwej ocenie komisji weryfikacyjnej;
  6. wykaz dorobku artystyczno-projektowego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentację ich publicznej prezentacji (np. katalog, reprodukcje prac, w przypdku wersji elektronicznej: preferowany nośnik: pendrive lub płyta CD/DVD; preferowany rodzaj pliku z zapisem dzieł: pdf, ewentualnie JPEG;
  7. certyfikat lub dyplom poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  8. informację o posiadaniu w dorobku dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  9. klauzulę informacyjną RODO, wzór dostępny jest w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania;
  10. kwestionariusz osobowy zawierający informacje aktualne na dzień złożenia wniosku.

  Wnioski wraz z autoreferatem oraz kwestionariuszem i oświadczeniami powinny być odręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty powinny być również przedstawione w wersji elektronicznej (wymagania - patrz pkt 5). 
  Kandydat/kandydatka zobowiązany/a jest również przygotować krótką prezentację swojego dorobku artystycznego/projektowego w wersji elektronicznej nieprzekraczającej rozmiaru 30 MB celem przesłania prezentacji do członków komisji weryfikującej efekty uczenia się na poziomie 8 PRK a następnie do członków Rady Dyscypliny.
  W celu poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawia się oryginały dokumentów (dyplom wraz z suplememtem, certyfikat językowy).

  Dokumentację należy przedstawić osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tyradycyjną pocztą lub kurierem.

  Oceny formalnej wniosku dokonuje Rada Dyscypliny, oceny merytorycznej wniosku dokonuje komisja weryfikacyjna.

 • Weryfikacja efektów uczenia się (8 PRK)

  W przypadku pozytywnej oceny formanej wniosku dokonanej przez Radę Dyscypliny oraz pozytywnej oceny merytorycznej wniosku z zakresu umiejętności i kompetencji społeczych dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (dokonanej bez obecności kandydata/kandydatki), komisja przeprowadza egzamin z kandydatem/kandydatką obejmujący znajomość zagadnień wymienionych w kategorii "wiedza" dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w celu potwierdzenia i weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla tych kwalifikacji.

  Egzamin skłąda się w szczególności z prezentacji twórczości kandydata/kandydatki oraz jego/jej odpowiedzi na co najmniej 5 pytań komisji.

  Termin egzaminu ustala Przewodniczący komisji i informuje o tym na co najmniej 14 dni przez wyznaczonym terminem. 
  Wynik egzaminu może być pozytywny lub negatywny.

  W przypadku pozytywnej weryfikacji, kandydat/kandydatka otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Zaświadczenie będzie wymagane do wszczęcia właściwego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (składane wraz z gotową rozprawą doktorską). 
  Zaświadczenie jest ważne wyłącznie w ASP w Katowicach i przez okres maksymalnie 2 lat. Akademia prowadzirejesr wydanych zaświadczeń.

  Komisję weryfikacyjną i przeprowadzającą egzamin wybiera Rada Dyscypliny spośród swoich członków. Komisja składa się z 5 osób. Rada Dyscypliny wyznacza przewodniczącego komisji. Komisję weryfikacyjną wyznacza się osobno dla każdego postępowania. 

  Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach, Przewodniczący komisji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu komisji w trybie zdalnym (on-line). 

 • Promotor i promotor pomocniczy

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku o wyznaczenie promotora oraz wymaganych załączników Rada Dyscypliny wyznacza promotora lub promotora i promotora pomocniczego.

  Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesoa w specjalności zbieżnej z tematyką rozprawy doktorskiej.

  Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora (nie może być nim osoba ze stopniem doktora habilitowanego, chyba że stopień ten otrzyma już w trakcie pełnienia funkcji promotora pomocniczego) w danej lub pokrewnej specjalności (w ramach dziedziny szuki). Uchwała Senatu wymienia ponadto dodatkowe wymagania odnośnie pełnienia funkcji promotora.

  Promotora pomocniczego wyznacza Rada Dyscypliny tylko w przypadku, jeśli uzna, że będzie on pełnił istotną funkcję pomocniczą w opiece nad kandydatem/kandydatką, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

 • Wszczęcie postępowania - wymagane dokumenty

  Wszczęcie pstępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki następuje po przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod okiem promotora lub promotora i promotora pomocniczego.

  Do wniosku o wszczęcie postępowania (wzór w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania) kandydat/kandydatka załącza następujące dokumenty:

  1. 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora oraz szczegółowym opisem w języku polskim oraz angielskim;
  2. oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej i jej szczegółówego opisu (wzór w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania);
  3. zaświadczenie wydane przez ASP w Katowicach o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
  4. deklaracja jednostki zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów postępowania;
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce pokrywającej koszty postępowania;
  6. informacje o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat/kandydatka ubiegał/a się uprzednio o nadanie stopnia doktora (wzór w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania).

  Wniosek wraz z oświadczeniami powinny być odręcznie podpisane oraz złożone również w wersji elektronicznej w formatach pdf zapisane na informatycznym nośniku danych (pendrive, płyta CD lub DVD).
  Dokumentację należy przedstawić osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tyradycyjną pocztą lub kurierem.
   

 • Po wszczęciu - komisja doktorska

  Po otrzymaniu kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania Rada Dyscypliny powołuje 20-osobową Komisję Doktorską spośród osób będących pracownikami Akademii posiadającymi stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Rada wyznacza przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza komisji spośród jej członków.
  Do każdego postępowania o nadanie stopnia doktora powoływana jest odrębna Komisja Doktorska. 

  Do zadań komisji po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora należy w szczególności:

  • zapoznanie się z recenzjami i przekazanie Radzie Dyscypliny swojego stanowiska w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
  • przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Radę Dyscypliny i przedstawienie swojego stanowiska w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki.

  Czynności komisji kończą się uchwałami, które zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
  Komisja obraduje w trybie stacjonarnym. Komisja może obradować w trybie on-line.

 • Recenzenci

  Po otrzymaniu kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, Rada Dyscypliny poza powołaniem Komisji Doktorskiej, wyznacza również 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami ASP w Katowicach ani uczelni, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki. 

  Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w specjalności zbieżnej z tematyką rozprawy doktorskiej, która posiada dorobek artystyczny i doświadczenie pozwalające na sporządzenie rzetelnej recenzji rozprawy doktorskiej. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (w tym w szczególności prowadzone wspólnie z kandydatem badania naukowe, wspólne projekty, granty czy publikacje z kandydatem, pokrewieństwo, podległość służbowa, uprzednie pełnienie funkcji promotora lub recenzenta pracy dyplomowej, współautorstwo w zakresie dorobku artystycznego).

  Wybranym recenzentom Rada Dyscypliny niezwłocznie przesyła rozprawę doktorską wraz z wnioskiem o sporządzenie recenzji.
  Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty sporządzenia recenzji, dostarczają recenzje Radzie Dyscypliny.
  Recenzję przedstawia się w wersji papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych, w formacie pdf. Recenzja musi być odręcznie podpisana. 

  Rada Dyscypliny przekazuje recenzje Komisji Doktorskiej niezwłocznie po ich otrzymaniu, celem przygotowania przez nią stanowiska w sprawie dopuczenia lub niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w celu wydania przez Radę Dyscypliny postanowienia w tej sprawie.

 • Rozprawa doktorska

  Przedmiotem rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego jest oryginalne dokonanie artystyczne.
  Do rozprawy doktorskiej załącza się szczegółowy opis w języku polskim i angielskim (co najmniej 20 stron tekstu formatu A4) prezentujący ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia przez kandydata pracy artystycznej. W opisie należy ponadto przedstawić metodologię pracy użytą podczas przygotowania rozprawy doktorskiej, zastosowane techniki oraz wskazać zagadnienie artystyczne, które zostało w tej rozprawie przedstawione.

  W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowią jednocześnie praca artystyczna ze spójną tematycznie pracą pisemną, kandydat dołącza streszczenie w języku polskim i angielskim, (co najmniej 5 stron tekstu formatu A4).

  W przypadku, gdy kandydat nie został dopuszczony do obrony rozprawy doktorskiej albo została mu wydana decyzja o odmowie nadania stopnia doktora, we wcześniejszych postępowaniach o nadanie stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora sztuki.

  Rozprawę doktorską będącą pracą pisemną (ale również szczegółówy opis rozprawy doktorskiej) ASP w Katowicach sprawdza przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. W związku z tym, kandydat/kandydatka winni wszelkie wątpliwości wyjaśniać ze swoim promotorem oraz zwracać uwagę na prawidłowość w cytowaniu, tworzeniu przypisów oraz bibliografii. 

 • Dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej

  Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony kandydat/kandydatka, który/a uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów. 
  Rada Dyscypliny wydaje postanowienie o dopuszczeniu lub niedopuszceniu do obrony rozprawy doktorskiej.
  Na postanowienie Rady Dyscypliny o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.
  W przypadku dopuszczenia do obrony lub pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, Rada Dyscypliny w porozumieniu z promotorem albo promotorem i promotorem pomocniczym, recenzentami i kandydatem/kandydatką, wyznacza termin publicznej obrony nie krótszy niż 6 tygodni od dnia dopuszczenia do obrony.

 • Obrona rozprawy doktorskiej, nadanie stopnia doktora

  1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej. W posiedzeniu komisji bierze udział promotor albo promotor i promotor pomocniczy oraz co najmniej dwóch recenzentów.
  2. Po prezentacji przez kandydata rozprawy doktorskiej (w szczególności w formie wystawy lub prezentacji multimedialnej) i przedstawieniu głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego zleca przedstawienie recenzji poprzez ich odczytanie lub streszczenie. W przypadku nieobecności recenzenta Przewodniczący komisji zleca odczytanie recenzji wskazanemu przez siebie członkowi komisji.
  3. Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.
  4. Promotor lub promotor i promotor pomocniczy przedstawiają swoją opinię.
  5. Następnie przewodniczący otwiera dyskusję.
  6. Pytania kandydatowi mogą zadawać również osoby spoza składu komisji uczestniczące w publicznej obronie rozprawy doktorskiej.
  7. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej komisja odbywa posiedzenie niejawne, w której udział biorą tylko członkowie komisji, podczas którego podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki wraz z uzasadnieniem.
  8. O wyniku obrony rozprawy doktorskiej niezwłocznie powiadamia się kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie.
  9. Po obronie komisja w ciągu 7 dni przekazuje Radzie dokumentację wraz z uchwałą, o której mowa w pkt 7.
  10. Rada w formie decyzji administracyjnej nadaje stopień doktora sztuki lub odmawia jego nadania.
  11. Rada sporządza protokół z posiedzenia, na którym podjęta została uchwała, w którym zamieszcza w szczególności listę obecności uczestników posiedzenia, treść rozstrzygnięcia oraz wynik głosowania z podaniem liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się.
  12. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Rady Dyscypliny.
  13. Postępowanie może zakończyć się również umorzeniem takiego postępowania na pisemny wniosek kandydata lub w przypadku jego śmierci, albo w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa w drodze postanowienia.
  14. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej może się odbyć w trybie zdalnym (on-line).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.