Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuki

 • Podstawy prawne i wymagania

  Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora sztuki przeprowadzane są w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.).
  Postępowanie w całości prowadzi Rada Doskonałości Naukowej w Warszawie, zwana dalej RDN.

  Tytuł profesora w dziedzinie sztuki może być nadany osobie, która:
  posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia artystyczne
  – a także złoży oświadczenie lustracyjne.

  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć artystycznych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora.
  Osiągnięcie może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe lub artystyczne.

  Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek kandydata/kanydatki zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa wyżej.
  RDN odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wniosek w sposób oczywisty nie spełnia powyższych przesłanek. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do RDN.

  RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii w zakresie spełnienia powyższych wymagań.
  Opinia jest wydawana w terminie 3 miesięcy od dnia zlecenia jej wydania.
  RDN, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania opinii, w drodze decyzji administracyjnej:
  1) występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytułu profesora albo
  2) odmawia wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytułu profesora.

  Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
  RDN rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.
  W postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy RDN może zasięgać opinii recenzentów.

  Recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora może być osoba posiadająca:
  1) tytuł profesora w zakresie danej dziedziny lub
  2) co najmniej stopień doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która:
  a) przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym oraz
  b) posiada znaczący dorobek w zakresie danej dziedziny.

  Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu na sporządzenie opinii.

  RDN, w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji w sprawie wystąpienia o nadanie tytułu profesora składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.

  W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich przez osobę, której dotyczy wniosek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do RDN o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN.
  W przypadku wydania opinii potwierdzającej możliwość naruszenia praw autorskich, RDN wznawia postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora.
  Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego przez osobę, której nadano tytuł profesora, skutkuje utratą tego tytułu.

  Wszystkie wymagane informacje oraz wzory dokumentacji znajdują się na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie.
  D
  odatkowo na stronie RDN opublikowano Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania tytułu profesora

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.