Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

 • Podstawy prawne

  Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane są w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261) oraz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 48).

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne, a tym samym uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych (Wydział Artystyczny: malarstwo i grafika: specjalność grafika Warsztatowa; Wydział Projektowy: grafika: specjalność projektowanie graficzne).1

  1 1. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-376/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-375/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

   2. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-374/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-273/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

 • Warunki wszczęcia postępowania

  Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu profesora. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub inny równoważny, posiada osiągnięcia artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym, w tym osiągnięcia w kształceniu młodej kadry artystycznej (co najmniej jedno promotorstwo w przewodzie doktorskim).

  Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek Rady Wydziału posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia artystyczne.

  Za dorobek artystyczny uważa się również wybitne dzieło artystyczne.

  Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału (Artystycznego/Projektowego).

 • Wymagane dokumenty

  Rada Wydziału wszczyna postępowanie o nadanie tytułu profesora na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej (dziekanowi) wybranej do przeprowadzenia postępowania (za pośrednictwem Działu Nauczania, pokój 015, Raciborska 37):

  • wniosek o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji Rektora o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego;
  • autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia w zakresie opieki naukowej (artystycznej) i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych a także działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
  • ankietę oceny osiągnięć artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora 3 habilitowanego przyznanych na podstawie decyzji Rektora, a także w szczególnych przypadkach, gdy Centralna Komisja na wniosek rady wydziału dopuszcza do wszczęcia postępowania osoby posiadające tylko stopień doktora ale posiadające równocześnie wybitne osiągnięcia artystyczne – po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru, określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r., poz. 1586);
  • oświadczenie o gotowości pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych przez jednostkę zatrudniającą kandydata lub przez samego kandydata (nie dotyczy pracowników ASP);
  • A także:
  • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię 1 i 2 strony dowodu osobistego;
  • kwestionariusz osobowy z fotografią.

  Do wniosku należy przedstawić również, w postaci odrębnego dokumentu, wykaz osiągnięć artystycznych sprzed uzyskania stopnia doktora habilitowanego (tak, aby recenzenci mogli ocenić, czy osiągnięcia kandydata znacznie przekraczają wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym).

 • Forma i miejsce złożenia wniosku

  Wymagane dokumenty kandydat składa w 7 egzemplarzach, w segregatorze, kierownikowi jednostki organizacyjnej (dziekanowi) wybranej do przeprowadzenia postępowania (za pośrednictwem Działu Nauczania, pokój 015, Raciborska 37).

  Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z wszystkimi załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Dokumenty te wymagają podpisu kandydata. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach (skany z podpisem).

  Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym. Dokumenty dostarczone do wszczęcia postępowania nie mogą być poprawiane, uzupełniane itp.

 • Kolejność czynności w postępowaniu

  Czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora kończą się uchwałami rady wydziału w przedmiocie:

  1. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora;
  2. wyznaczenia kandydatów na recenzentów;
  3. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

  Uchwały, o których  mowa wyżej, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy  z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882 z późn. zm.).

 • Wyznaczenie kandydatów na recenzentów

  Rada wydziału wyznacza co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora i niebędących członkami rady wydziału przeprowadzającej postępowanie.

  Następnie przewodniczący rady wydziału przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

  1. zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:
  • uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy (wszczęcie postępowania, wyznaczenie kandydatów na recenzentów),
  • autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
  • ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora;

  2. listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby.

 • Recenzenci

  Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę wydziału lub spośród innych osób.

  Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny sztuki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek artystyczny.

  Przyjęcie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

  Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie może być to osoba posiadająca wspólny dorobek artystyczny oraz wspólne prace z kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku; nie może być to również osoba, która była promotorem lub recenzentem w przewodzie doktorskim, recenzentem w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym lub członkiem komisji habilitacyjnej).

 • Termin sporządzenia recenzji

  Dziekan, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie w terminie dwóch miesięcy recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882 z późn. zm.) oraz jednoznaczne stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.

 • Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora. Zakończenie postępowania

  Rada wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

  W posiedzeniu rady wydziału, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, recenzenci, których zaprasza przewodniczący rady wydziału.

  Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Akademii.

  Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu profesora jest przesyłana przez Dziekana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora.

  Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały. Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.