Aktualności

 • Informacje ogólne na rok akademickiego 2023/2024

  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2023/2024 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

  Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student i doktorant, obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

  Stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomoga przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku w oświadczeniu. 

  Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą

  Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Do tego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 

  Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium i którego dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza w roku 2022 1294,40 zł. 
  Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

  USTALENIE SKŁADU RODZINY
  Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody uzyskiwane przez:

  1. studenta;
  2. małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 1 w przypadku gdy:
   1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
   a) ukończył 26. rok życia
   b) pozostaje w związku małżeńskim
   c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.2
   d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
   lub
   2) spełnia łącznie następujące warunki:
   a) posiadał stałe źródło dochodów w roku 2022
   b) posiada stałe źródło dochodów w roku 2023
   c) jego przeciętny miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
   d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

  UWAGA
  Istotnym faktem w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 600 zł jest obowiązek przedłożenia, do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, z ośrodka pomocy społecznej albo z centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny.
  Dotyczy to także osób samotnie gospodarujących oraz cudzoziemców mających uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne.  Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.
  Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

  Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jednakże będzie ono przyznawane w „szczególnie uzasadnionym przypadku”.


  Wykaz dokumentów, które należy przygotować starając się o stypendium socjalne, które powinny być dołączone do wniosku o stypendium socjalne:

  1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym (wydaje Urząd Skarbowy).
  2. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w okresie obliczeniowym dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wydaje Urząd Skarbowy).
  3. Zaświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym (ZUS, KRUS).
  4. Zaświadczenie/Oświadczenie studenta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny
   oraz inne wykazane w załączniku do niniejszego komunikatu.

  STYPENDIUM REKTORA
  Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
  Stypendium rektora przysługuje studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
  Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
  Osiągnięcia naukowe, artystyczne, projektowe winny być przez studenta udokumentowane w postaci pisemnej np. w formie: broszury festiwalowej, programu, katalogu wystawy, oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego, projektowego, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane nagrody w konkursie, oświadczenie kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej i inne. 

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Student/doktorant* może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

  ZAPOMOGA
  Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  FUNDUSZ STYPENDIALNY
  Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów* oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

  CUDZOZIEMCY
  Studenci/doktoranci* cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli o stypendium socjalne.
  Art. 324 ust. 2 pkt 1-8 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:
  cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy – obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  – cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  – posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  – cudzoziemcy, będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie w roku akademickim 2023/2024 są uprawnieni do ubiegania się o: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium ministra oraz stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobą fizyczną lub osobę niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

  Wypełnione wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora wraz z dokumentami należy składać w Dziale Kształcenia i Studentów, ul. Raciborska 37, pokój 105, w godzinach 10.00 - 14.00 .

  Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów udziela:
  Dział Kształcenia i Studentów:

  mgr Karina Żmudzińska - karina.zmudzinska@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.