Informacje podstawowe

 • Podstawy prawne

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (do 30 kwietnia 2019 r. była to dziedzina sztuk plastycznych, dyscyplina sztuk pięknych) na podstawie: 

  1. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-376/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-375/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych;
  2. Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-374/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-273/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

  Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. prowadzone są w oparciu o tzw. "przepisy dotychczasowe" czyli przede wszystkim ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1789) oraz przepisy wykonawcze do ustawy: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261).

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora wszczęte od dnia 1 października 2019 r. przeprowadzane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy tj. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie uchwały Senatu:

  - nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
  - nr 18/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,

  z tym, że postępowania w sprawie nadania tytułu profesora przeprowadzane są w całości przez Radę Doskonałości Naukowej w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki, 00 - 901 Warszawa, pl. Defilad 1).

 • Organ nadający stopnie doktora oraz doktora habilitowanego

  Organem w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nadającym stopnie doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki jest Rada Dyscypliny, która z dniem 1 października 2019 r. zastąpiła jednocześnie Radę Wydziału Artystycznego i Radę Wydziału Projektowego. Pierwsza kadencja Rady Dyscypliny kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r. W skład Rady Dyscypliny pierwszej kadencji wchodzą wszyscy pracownicy Akademii Sztuk Pięknych zatrudnieni w niej jako podstawowym miejscu pracy (cały etat) w ramach wydziałów Akademii posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

  Obecnie Rada Dyscypliny liczy 49 członków:

  1. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer – przewodnicząca       
  2. dr hab. Marcin Białas – zastępca przewodniczącej
  3. dr hab. Jakub Adamek                                                          
  4. dr hab. Piotr Bąk                                                                    
  5. dr hab. Judyta Bernaś
  6. prof. dr hab. Tomasz Bierkowski
  7. prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  8. prof. dr hab. Józef Budka
  9. dr hab. Agata Chmielarz
  10. prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  11. prof. dr hab. Antoni Cygan
  12. dr hab. Zbigniew Furgaliński
  13. dr hab. Dariusz Gajewski
  14. dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
  15. dr hab. Wiesław Gdowicz
  16. prof. dr hab. Jolanta Jastrząb
  17. dr hab. Ksawery Kaliski
  18. dr hab. Andrzej Klisz
  19. dr hab. Anna Kmita
  20. dr hab.  Dawid Korzekwa
  21. dr hab.  Piotr Kossakowski
  22. prof. dr hab. Antoni Kowalski
  23. dr hab. Dominika Kowynia
  24. dr hab. Aleksander Kozera
  25. prof. dr hab. Bogdan Król
  26. dr hab. Justyna Kucharczyk
  27. prof. dr hab. Maciej Linttner
  28. dr hab. Andrzej Łabuz
  29. dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
  30. dr hab. Paweł Mendrek
  31. prof. dr hab. Michał Minor
  32. dr hab. Jacek Mrowczyk
  33. dr hab. Agnieszka Nawrocka
  34. dr hab. Dorota Nowak-Rodzińska
  35. dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn
  36. dr hab. Olga Pałka-Ślaska
  37. dr hab. Damian Pietrek
  38. prof. dr hab. Adam Pociecha
  39. dr hab. Anna Sielska
  40. dr hab. Sybilla Skałuba
  41. dr hab. Andrzej Sobaś
  42. dr hab. Monika Starowicz
  43. dr hab. Ewa Stopa-Pielesz
  44. dr hab. Lesław Tetla
  45. prof. dr hab. Andrzej Tobis
  46. prof. dr hab. Bogdan Topor
  47. prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  48. prof. dr hab. Marian Oslislo
  49. dr hab. Piotr Muschalik

   W kolejnej kadencji (od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2024 r.) w skład Rady Dyscypliny wejdzie 12 członków z zastrzeżeniem spełnienia przez nich powyższych warunków.

   

                                                           

 • Komisje doktorskie

  Rada Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach może powoływać komisje do przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki (przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Radę Dyscypliny i przedstawienie jej swojego stanowiska w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora sztuki, a także możliwość złożenia Radzie Dyscypliny wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej).
  Do każdego postępowania powołuje się odrębną komisję. 

  W skład komisji wchodzi każdorazowo 20 osób będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

  Do zadań sekretarza należy obsługa administracyjna, techniczna i organizacyjna komisji, w tym sporządzani protokołów z posiedzeń komisji oraz koordynacja działań komisji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.