Uchwały Senatu oraz Zarządzenia Rektora

Regulacje, dotyczące funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzane są Uchwałami Senatu oraz Zarządzeniami Rektora.

 • Uchwały senatu

  Senat Akademii i Uchwały Senatu
  (wyciąg ze Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)


  § 24


  1. Do zadań Senatu należy:
  1) uchwalanie statutu;
  2) uchwalanie regulaminu studiów;
  3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;
  5) opiniowanie kandydatów na Rektora;
  6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni. Ocena taka powinna odbywać się co 2 lata – w połowie i na zakończenie kadencji. Pierwsza ocena powinna obejmować dwa lata pełnienia funkcji, a druga cały 4-letni okres;
  7) formułowanie dla Rady Uczelni i Rektora rekomendacji w zakresie wykonywanych przez nich zadań, dotyczących przede wszystkim celów, wartości i przedsięwzięć wynikających ze strategii uczelni;
  8) nadawanie tytułu Doktora Honoris Causa;
  9) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
  10) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;
  11) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
  12) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
  13) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
  14) wykonywanie zadań związanych z:
         a)przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
         b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z odrębnymi przepisami;
  15) uchwalanie:
         a) regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
         b) regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
  16) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie, ustawie lub przepisach odrębnych.

  §28
  Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września.

   §29

  1. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.
  2. Udział członków Senatu w posiedzeniach Senatu jest obowiązkowy.
  3. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, chyba że Statut, ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
  4. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
  5. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Senatu określa załącznik nr 3 do Statutu.

   §9 (Zał. nr 3 do Statutu)

  1. Uchwały Senatu są podejmowane w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 2.
  2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
   1)  w sprawach personalnych;
   2)  na zarządzenie przewodniczącego;
   3) na wniosek członka Senatu, poparty w głosowaniu przez co najmniej jedną piątą statutowego składu organu, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

   

  Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w kadencji 2020-2024:

  1. prof. dr hab. Grzegorz Hańderek – Przewodniczący Senatu                            
  2. dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP – Zastępca Przewodniczącego Senatu                      
  3. dr hab. Justyna Kucharczyk, prof.ASP     
  4. dr hab. Judyta Bernaś, prof. ASP                                      
  5. dr Marta Więckowska                        
  6. dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP                                    
  7. prof. dr hab. Antoni Cygan                                    
  8. prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn            
  9. dr hab. Jakub Adamek, prof. ASP                        
  10. prof. dr hab. Jolanta Jastrząb                                      
  11. dr hab. Andrzej Łabuz, prof. ASP                        
  12. prof. dr hab. Michał Minor                                     
  13. prof. dr hab. Tomasz Bierkowski                                      
  14. prof. dr hab. Marian Oslislo                          
  15. dr hab. Anna Kmita, prof. ASP                                    
  16. dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP              
  17. dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP            
  18. dr Olga Pałka-Ślaska                                                                       
  19. dr hab. Agnieszka Nawrocka                           
  20. dr Zofia Oslislo-Piekarska                        
  21. mgr Agnieszka Czardybon                                                             
  22. mgr Adrian Krawczyk                       
  23. mgr Magdalena Palupska                         
  24. mgr Magdalena Wyleżoł               
  25. mgr Joanna Lewandowska            
  26. Maria Bąk                          
  27. Dominik Jerzak
  28. Maja Ignalska
  29. Urszula Furmańska
  30. Konrad Sikora

  Z głosem doradczym:

  mgr Anna Cichoń                       
  mgr Beata Berek                                                       
  dr Barbara Firla              Uchwały Senatu dostępne są na stronie BIP ASP: https://bip.asp.katowice.pl/artykuly/374/senat
 • Zarządzenia

  Zarządzenia Rektora
  (wyciąg ze Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)

  § 8

  [...]

  2. Do zadań Rektora należy, w szczególności:
  1) reprezentowanie uczelni;
  2) zarządzanie uczelnią;
  3) przygotowanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
  4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;
  7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;
  8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
  9) tworzenie szkół doktorskich;
  10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;
  11) dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni;
  12) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni;
  13) nadanie Regulaminu Organizacyjnego Akademii;
  14) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń, zgodnie z zasadami określonymi we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  15) określenie szczegółowych zakresów obowiązków nauczyciela akademickiego;
  16) inne zadania wskazane w Statucie, ustawie lub przepisach odrębnych.

  Załączniki do Zarządzeń Rektora ASP w Katowicach są dostępne w Biurze Rektora.

  Zarządzenia Rektora ASP w Katowicach dostępne są na stronie BIP ASP: https://bip.asp.katowice.pl/zarzadzenia/szukaj?keyword=&number=&creator=&year=&month=&status_id=

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.