Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego sztuki

 • Warunki nadania stopnia doktora habilitowanego

  Stopień doktora habilitowanego sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia, wszczętego wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  Stopień nadaje się w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co nie znaczy że Rada Dyscypliny może prowadzić postępowanie w każdym zakresie i specjalności. Z uwagi na dbałośc o jakość kształcenia oraz procedur zmierzających do nadania stopnia doktora habilitowanego, a także na skład Rady Dyscypliny z uwzględnieniem dorobku jej członków i w związku z dotychczasowymi uprawnieniami, ASP w Katowicach może przeprowadzić postępowanie w zakresie dawnych dyscyplin: sztuk pięknych i projektowych (przede wszystkim malarstwo, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, wzornictwo). O zgodności dokumentacji kandydata/kandydatki z ww. dyscypliną decyduje każdorazowo Rada Dyscypliny.

  Stopień doktora habilitowanego sztuki nadaje się osobie, która:

  • posiada stopień doktora;
  • posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym co najmniej:
   a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, lub
   b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
   c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
  • wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury , w szczególności zagranicznej.

  Osiągnięcie może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
  Jeśli osiągnięcie stanowi część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenie określające jego indywidulany wkład w powstanie tej pracy oraz przedkłada oświadczenia pozostałych współautorów precyzujące indywidualny wkład każdego z nich w powstaniu tej pracy.
  Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia współautora w przypadku jego śmierci, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
  Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 • Wymagane dokumenty

  Wniosek o wszczęcie postępowania obejmuje:
  1) wskazanie dziedziny i dyscypliny artystycznej, w której kandydat ubiega się o stopień doktora habilitowanego sztuki;
  2) wskazanie ASP w Katowicach jako podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania;
  3) opis kariery zawodowej – autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych;
  4) wykaz osiągnięć wraz z informacjami o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze promotora pomocniczego, współpracy z instytucjami lub organizacjami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki, odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
  5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
  6) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego (wzór oświadczenia u dołu strony);
  7) deklarację jednostki zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów postępowania;
  8) zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce pokrywającej koszty postępowania;
  9) klauzulę informacyjną „RODO” (wzór klauzuli u dołu strony);
  10) kwestionariusz osobowy zawierający informacje aktualne na dzień złożenia wniosku (wzór kwestionariusza u dołu strony).

  Wniosek wraz z załącznikami muszą być przez kandydata podpisane.
  Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisany na informatycznym nośniku danych.
  W celu poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawia się oryginał dyplomu.
  Dokumentację należy przedstawić osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tradycyjną pocztą lub kurierem.

  Wzory dokumentów oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie - do pobrania tutaj

  Po powołaniu komisji habilitacyjnej habilitant dostarcza Akademii (za pośrednictwem Działu Kształcenia i Studentów, pok. 105, ul. Raciborska 37) 7 kompletów dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej, po jednym dla każdego z członków komisji.

 • Wszczęcie postępowania - krok po kroku

  Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki składany do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie, zwaną dalej RDN (Rada Doskonałości Naukowej, 00 - 901 Warszawa, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414).

  Rektor Akademii w przypadku otrzymania wniosku o przeprowadzenie postępowania niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady Dyscypliny wniosek wraz z dokumentacją.

  W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania przez Akademię wniosku z RDN, Rada Dyscypliny może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania i tym samym zwrócić wniosek do RDN.

  Rada na podstawie wniosku habilitanta i załączonych dokumentów podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na posiedzeniu Rady Dyscypliny odbywającym się po otrzymaniu wniosku od Rektora Akademii. O wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania Rada Dyscypliny niezwłocznie informuje RDN na piśmie.

  W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami ASP w Katowicach ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.

  Rada Dyscypliny w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o 4 członkach komisji wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, wyznacza:

  • 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w Akademii, w tym sekretarza;
  • 1 recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny oraz uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Akademii.

  Uchwały o wyborze każdego z członków komisji, wyznaczonych przez Radę  zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

  Po wyznaczeniu 3 członków komisji Rada podejmuje uchwałę powołującą 7-osobową komisję w głosowaniu jawnym podjętą bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

  Kandydata na członka komisji wskazanego przez Radę może zaproponować każdy członek Rady.

  Członkiem komisji nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, a w szczególności, która w stosunku do habilitanta jest małżonkiem oraz osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, która prowadzi lub prowadziła wspólnie z habilitantem badania naukowe, projekty, wystawy lub posiada wspólny z habilitantem dorobek publikacyjny, w przypadku gdy zachodzi między nim a habilitantem stosunek nadrzędności lub podległości służbowej, a także która pełniła uprzednio funkcję promotora lub recenzenta pracy dyplomowej habilitanta albo promotora, promotora pomocniczego lub recenzenta rozprawy doktorskiej.

  Członkiem komisji habilitacyjnej nie może być osoba ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w okresie trwania tej kary.

  Zmiana członka komisji może nastąpić w przypadku rezygnacji członka z pełnienia tej funkcji, trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego mu pełnienie tej funkcji, utraty przez członka prawa do pełnienia tej funkcji, jego śmierci, a w przypadku członka komisji pełniącego funkcję recenzenta – także w przypadku uporczywego niesporządzania recenzji lub sporządzenia recenzji niespełniającej wymogów.

  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka komisji może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.

  Do zmiany członka komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczenia członka, z zastrzeżeniem że zmiany członka komisji wyznaczonego przez RDN dokonuje RDN.

  Po powołaniu komisji Przewodniczący Rady przekazuje członkom komisji wniosek habilitanta wraz z załącznikami w formie papierowej i elektronicznej.

  Nie można odmówić przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:

  • 1) powołując się na wstępną ocenę dorobku habilitanta;
  • 2) w przypadku gdy Akademia została wyznaczona przez RDN jako podmiot habilitujący po odmowie przeprowadzenia tego postępowania przez inny podmiot habilitujący.

   

 • Recenzenci - sporządzenie recenzji

  Recenzent powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny oraz uznaną renomę, w tym międzynarodową, nie może być pracownikiem ASP w Katowicach ani jednostki, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.

  Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, a w szczególności, która w stosunku do habilitanta jest małżonkiem oraz osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, która prowadzi lub prowadziła wspólnie z habilitantem badania naukowe, projekty, wystawy lub posiada wspólny z habilitantem dorobek publikacyjny, w przypadku gdy zachodzi między nim a habilitantem stosunek nadrzędności lub podległości służbowej, a także która pełniła uprzednio funkcję promotora lub recenzenta pracy dyplomowej habilitanta albo promotora, promotora pomocniczego lub recenzenta rozprawy doktorskiej.

  Recenzentem może być osoba niespełniająca części powyższych warunków, jeśli jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami habilitanta.

  Recenzentem nie może być osoba:
  a) ukarana karą dyscyplinarną – w okresie trwania tej kary;
  b) która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu na sporządzenie recenzji.

  Wybranym recenzentom Rada Dyscypliny bez zbędnej zwłoki przesyła dokumentację habilitanta w wersji papierowej i elektronicznej oraz wniosek o sporządzenie recenzji.
  Wniosek o sporządzenie recenzji podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny.
  Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, przygotowują recenzje dotyczące osiągnięć habilitanta i przekazują je Przewodniczącemu Rady Dyscypliny. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Przewodniczący Rady Dyscypliny niezwłocznie przekazuje recenzje sekretarzowi komisji habilitacyjnej.
  Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę czy osiągnięcia habilitanta odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie.
  W przypadku przekroczenia terminu sporządzenia recenzji, Przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa recenzenta do niezwłocznego dostarczenia recenzji.
  Po otrzymaniu recenzji Przewodniczący Rady może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji, szczególnie gdy:
  a) recenzja nie zawiera wymaganej prawem oceny lub
  b) recenzja nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź nie spełnianiu warunków ustawowych.
  Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej elektroniczną kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych. Recenzja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem recenzenta lub podpisem elektronicznym z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
  Treść i konkluzja recenzji muszą być merytorycznie spójne. Konkluzja recenzji musi być wyłącznie pozytywna albo negatywna.

   

 • Obrady komisji habilitacyjnej

  Posiedzenia komisji zwołuje za pośrednictwem sekretarza komisji przewodniczący w terminie umożliwiającym podjęcie uchwały i przekazanie jej Radzie Dyscypliny  w odpowiednim terminie.
  Posiedzenia są protokołowane i podpisywane przez sekretarza. Protokoły podpisywane są również przez przewodniczącego komisji.
  Do obowiązków sekretarza należy w szczególności obsługa administracyjna, techniczna i organizacyjna komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz koordynacja działań komisji.
  Przewodniczący komisji za pośrednictwem sekretarza jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z recenzjami.
  Sekretarz komisji przechowuje kompletną dokumentację komisji do czasu zakończenia postępowania.
  Komisja obraduje w obecności co najmniej 6 osób, w tym w obecności przewodniczącego i sekretarza.
  Komisja obraduje w siedzibie Akademii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący po uzgodnieniu z sekretarzem komisji może ustalić inne miejsce obrad.
  Korespondencja między członkami komisji może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mailowe podane sekretarzowi.
  Obrady odbywają się w trybie stacjonarnym. Mogą odbywać się również w trybie zdalnym (on-line).
  Terminy posiedzeń komisji oraz sposób ich przeprowadzenia określa przewodniczący.
  Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów i podpisywane przez przewodniczącego.

 • Kolokwium habilitacyjne

  Komisja przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć habilitanta.
  Kolokwium habilitacyjne ma charakter publiczny, z wyłączeniem kolokwium w zakresie osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
  Przewodniczący komisji w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji i za pośrednictwem sekretarza powiadamia habilitanta o terminie kolokwium nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
  Kolokwium habilitacyjne obejmuje wykład habilitacyjny z zakresu dyscypliny, w której przeprowadzane jest postępowanie oraz dyskusję na temat osiągnięć habilitanta. Pytania habilitantowi mogą zadawać również osoby spoza składu komisji, uczestniczące w publicznym kolokwium habilitacyjnym.
  Habilitant do 7 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium habilitacyjnego zgłasza sekretarzowi komisji temat wykładu habilitacyjnego, który zostanie wygłoszony podczas kolokwium. Wykładem nie może być prezentacja lub odczytanie autoreferatu albo osiągnięć habilitanta. Wykład nie powinien przekroczyć 25 minut.
  Kolokwium odbywa się w trybie stacjonarnym. Może odbyć się również w trybie zdalnym (on-line).
  Kolokwium habilitacyjnego nie przeprowadza się, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne.
  Po zakończeniu kolokwium rozpoczyna się niejawne posiedzenie komisji, w którym udział biorą tylko członkowie komisji. • Zakończenie postępowania

  Po przeprowadzeniu kolokwium, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki. Uchwałę podejmuje się w głosowaniu jawnym, chyba że habilitant zawnioskował o głosowanie w trybie tajnym.
  Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
  Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej z recenzji przekazuje Radzie Dyscypliny uchwałę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  Na podstawie tej uchwały, po przedstawieniu na posiedzeniu Rady Dyscypliny przez sekretarza lub innego członka komisji przebiegu postępowania, Rada Dyscypliny w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego sztuki albo odmawia jego nadania w formie decyzji podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Na posiedzenie zaprasza się sekretarza komisji w celu zreferowania przebiegu postępowania komisji.
  Rada odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna.
  W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki sporządzane jest uzasadnienie zawierające podstawy faktyczne i prawne, w tym uwzględniające wszystkie przesłanki, na podstawie których podjęto decyzję odmowną.
  Decyzję podpisuje Przewodniczący Rady.

 • Odwołanie od decyzji odmownej

  Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej, za pośrednictwem Rady Dyscypliny.
  Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji habilitantowi.
  Rada Dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią oraz aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tego samego albo innego podmiotu habilitującego.
  W przypadku utrzymania w mocy decyzji, habilitant może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego.

 • Opłaty

  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego prowadzone jest na zasadach odpłatności.
  W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy.
  Na opłatę składają się rzeczywiście poniesione przez Akademię koszty, a w szczególności koszty wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej, w tym recenzentów, niezależnie od wyniku sporządzonej przez nich recenzji, podwyższone o pochodne od wynagrodzeń z przypadającymi od nich należnościami publicznoprawnymi, w szczególności składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnymi zgodnie z odrębnymi przepisami, a także koszty podróży i noclegów członków komisji w związku z ich udziałem w posiedzeniach komisji, a także koszty ogólnoadministracyjne.
  Wynagrodzenie recenzenta wypłaca się po sporządzeniu i przekazaniu Akademii sporządzonej i podpisanej recenzji, a pozostałe wynagrodzenia członków komisji (w tym recenzenta) - po zakończeniu postępowania.
  Habilitant lub podmiot finansujący postępowanie zobowiązany jest uiścić opłatę za postępowanie w terminie do 30 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania wraz z porozumieniem i kalkulacją kosztów, natomiast koszty podróży i zakwaterowania członków komisji - w terminie 14 dni od otrzymania z Akademii ich rozliczenia.
  W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia postępowania albo zamknięcia postępowania przez Radę z innych przyczyn, strona pokrywająca koszty postępowania jest zobowiązana do pokrycia rzeczywiście poniesionych przez Akademię kosztów.
  Koszty postępowania obejmują całość kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania niezależnie od ostatecznego wyniku (nadanie bądź odmowa nadania stopnia).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.