Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego sztuki

 • Warunki nadania stopnia doktora habilitowanego

  Stopień doktora habilitowanego sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia, wszczętego wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  Stopień nadaje się w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co nie znaczy że Rada Dyscypliny może prowadzić postępowanie w każdym zakresie i specjalności. Z uwagi na dbałośc o jakość kształcenia oraz procedur zmierzających do nadania stopnia doktora habilitowanego, a także na skład Rady Dyscypliny z uwzględnieniem dorobku jej członków i w związku z dotychczasowymi uprawnieniami, ASP w Katowicach może przeprowadzić postępowanie w zakresie dawnych dyscyplin: sztuk pięknych i projektowych (przede wszystkim malarstwo, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, wzornictwo). O zgodności dokumentacji kandydata/kandydatki z ww. dyscypliną decyduje każdorazowo Rada Dyscypliny.

  Stopień doktora habilitowanego sztuki nadaje się osobie, która:

  • posiada stopień doktora;
  • posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym co najmniej:
   a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, lub
   b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
   c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
  • wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury , w szczególności zagranicznej.

  Osiągnięcie może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
  Jeśli osiągnięcie stanowi część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenie określające jego indywidulany wkład w powstanie tej pracy oraz przedkłada oświadczenia pozostałych współautorów (wzór oświadczenia można pobrać w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania).
  Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia współautora w przypadku jego śmierci, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
  Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 • Wymagane dokumenty

  Wniosek o wszczęcie postępowania obejmuje:
  1) wskazanie dziedziny i dyscypliny artystycznej, w której kandydat ubiega się o stopień doktora habilitowanego sztuki;
  2) wskazanie ASP w Katowicach jako podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania;
  3) opis kariery zawodowej – autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych;
  4) wykaz osiągnięć wraz z informacjami o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze promotora pomocniczego, współpracy z instytucjami lub organizacjami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki, odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
  5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
  6) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego (wzór oświadczenia można pobrać w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania);
  7) deklarację jednostki zatrudniającej kandydata lub samego kandydata o pokryciu kosztów postępowania;
  8) zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce pokrywającej koszty postępowania;
  9) klauzulę informacyjną „RODO” (wzór klauzuli można pobrać w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania);
  10) kwestionariusz osobowy zawierający informacje aktualne na dzień złożenia wniosku (wzór kwestionariusza można pobrać w zakładce procedura aplikacji - pliki do pobrania).

  Wniosek wraz z załącznikami muszą być odręcznie przez kandydata podpisane.
  Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formatach pdf zapisanych na informatycznym nośniku danych (pendrive, płyta CD/DVD).
  W celu poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawia się oryginał dyplomu.
  Dokumentację należy przedstawić osobiście, w wyjątkowych sytuacjach przesłać tyradycyjną pocztą lub kurierem.

  Po powołaniu komisji habilitacyjnej habilitant dostarcza 7 kompletów dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej, po jednym dla każdego z członków komisji.

 • Wszczęcie postępowania - krok po kroku

  1. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki składany do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie, zwaną dalej RDN (Rada Doskonałości Naukowej, 00 - 901 Warszawa, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414).
  2. Rektor Akademii w przypadku otrzymania wniosku o przeprowadzenie postępowania niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady Dyscypliny wniosek wraz z dokumentacją.
  3. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania przez Akademię wniosku z RDN, Rada Dyscypliny może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania i tym samym zwrócić wniosek do RDN.
  4. Rada na podstawie wniosku habilitanta i załączonych dokumentów podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na posiedzeniu Rady Dyscypliny odbywającym się po otrzymaniu wniosku od Rektora Akademii. O wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania Rada Dyscypliny niezwłocznie informuje RDN na piśmie.
  5. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami ASP w Katowicach ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.
  6. Rada Dyscypliny w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję składającą się z:
   a) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów;
   b) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w Akademii, w tym sekretarza;
   c) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny oraz uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Akademii.
  7. Członkiem komisji nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności nie powinna być wskazywana osoba posiadająca wspólny z habilitantem dorobek publikacyjny, wspólne prace badawcze, będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku, będąca recenzentem we wcześniej toczących się jego postępowaniach oraz przewodach doktorskich i habilitacyjnych, będąca promotorem jego pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej a także będąca w stosunku nadrzędności/podległości służbowej.
  8. Członkiem komisji habilitacyjnej nie może być osoba ukarana karą dyscyplinarną – w okresie trwania tej kary.
  9. Po powołaniu komisji Przewodniczący Rady Dyscypliny przekazuje członkom komisji wniosek habilitanta wraz z załącznikami w formie papierowej i elektronicznej oraz zleca podjęcia dalszych czynności.
  10. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania, wyznaczenia poszczególnych członków komisji oraz powołania komisji zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
  11. Nie można odmówić przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:
   a) powołując się na wstępną ocenę dorobku habilitanta;
   b) w przypadku gdy Akademia została wyznaczona przez RDN jako podmiot habilitujący po odmowie przeprowadzenia tego postępowania przez inny podmiot habilitujący.
 • Recenzenci - sporządzenie recenzji

  Recenzent powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny oraz uznaną renomę, w tym międzynarodową, nie może być pracownikiem ASP w Katowicach.
  Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności nie powinna być wskazywana osoba posiadająca wspólny z habilitantem dorobek publikacyjny, wspólne prace badawcze, będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku, będąca recenzentem we wcześniej toczących się jego postępowaniach oraz przewodach doktorskich i habilitacyjnych, będąca promotorem jego pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej a także będąca w stosunku nadrzędności/podległości służbowej.

  Recenzentem może być osoba niespełniająca części powyższych warunków, jeśli jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami habilitanta.
  Recenzentem nie może być osoba:
  a) ukarana karą dyscyplinarną – w okresie trwania tej kary;
  b) która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu na sporządzenie recenzji.

  Wybranym recenzentom Rada Dyscypliny niezwłocznie przesyła dokumentację habilitanta w wersji papierowej i elektronicznej oraz wniosek o sporządzenie recenzji.
  Wniosek o sporządzenie recenzji podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny.
  Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, przygotowują recenzje dotyczące osiągnięć habilitanta i przekazują je Przewodniczącemu Rady Dyscypliny. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Przewodniczący Rady Dyscypliny niezwłocznie przekazuje recenzje sekretarzowi komisji habilitacyjnej.
  Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę czy osiągnięcia habilitanta odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie.
  W przypadku przekroczenia terminu sporządzenia recenzji, Przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa recenzenta do niezwłocznego dostarczenia recenzji.
  Po otrzymaniu recenzji Przewodniczący Rady może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji, szczególnie gdy:
  a) recenzja nie zawiera wymaganej prawem oceny lub
  b) recenzja nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź nie spełnianiu warunków ustawowych.
  Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych, w formacie pdf. Recenzja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem recenzenta.
  Treść i konkluzja recenzji muszą być merytorycznie spójne. Konkluzja recenzji musi być wyłącznie pozytywna albo negatywna.

   

 • Obrady komisji habilitacyjnej

  Posiedzenia komisji zwołuje za pośrednictwem sekretarza komisji przewodniczący w terminie umożliwiającym podjęcie uchwały i przekazanie jej Radzie Dyscypliny  w odpowiednim terminie.
  Posiedzenia są protokołowane i podpisywane przez sekretarza. Protokoły podpisywane są również przez przewodniczącego komisji.
  Do obowiązków sekretarza należy w szczególności obsługa administracyjna, techniczna i organizacyjna komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz koordynacja działań komisji.
  Przewodniczący komisji za pośrednictwem sekretarza jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z recenzjami.
  Sekretarz komisji przechowuje kompletną dokumentację komisji do czasu zakończenia postępowania.
  Komisja obraduje w obecności co najmniej 6 osób, w tym w obecności przewodniczącego i sekretarza.
  Komisja obraduje w siedzibie Akademii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący po uzgodnieniu z sekretarzem komisji może ustalić inne miejsce obrad.
  Korespondencja między członkami komisji może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mailowe podane sekretarzowi.
  Obrady odbywają się w trybie stacjonarnym. Mogą odbywać się również w trybie zdalnym (on-line).

 • Kolokwium habilitacyjne

  Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć habilitanta.
  Przewodniczący komisji w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji i za pośrednictwem sekretarza powiadamia kandydata o terminie kolokwium nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem.
  Termin, zakres i formę kolokwium habilitacyjnego określa komisja habilitacyjna.
  Kolokwium odbywa się w trybie stacjonarnym. Może odbyć się również w trybie zdalnym (on-line).

 • Zakończenie postępowania

  Po sporządzeniu recenzji i ewentualnym przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki. Uchwałę podejmuje się w głosowaniu jawnym, chyba że habilitant zawnioskował o głosowanie w trybie tajnym.
  Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
  Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie Dyascypliny uchwałę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  Na podstawie tej uchwały, po przedstawieniu na posiedzeniu Rady Dyscypliny przez sekretarza lub innego członka komisji przebiegu postępowania, Rada Dyscypliny w formie decyzji w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego sztuki albo odmawia jego nadania.
  Rada odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna.
  Pierwsze głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadza się zgodnie z opinią komisji.
  Decyzje o nadaniu stopnia lub odmowie nadania stopnia podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W głosowaniu uczestniczą również członkowie komisji, w przypadku gdy są jednocześnie członkami Rady.
  W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki sporządzane jest uzasadnienie zawierające podstawy faktyczne i prawne, w tym uwzględniające wszystkie przesłanki, na podstawie których podjęto decyzję odmowną.
  Decyzję podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady.

 • Odwołanie od decyzji odmownej

  Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.
  Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
  Rada Dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią oraz aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tego samego albo innego podmiotu habilitującego.
  W przypadku utrzymania w mocy decyzji, habilitant może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.