Procedura aplikacji

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego sztuki

 • Podstawy prawne

  Postępowania habilitacyjne przeprowadzane są w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261) oraz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r.  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 48).

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych (Wydział Artystyczny: malarstwo i grafika: specjalność grafika warsztatowa; Wydział Projektowy: grafika: specjalność projektowanie graficzne).1

  Postępowanie habilitacyjne przeprowadza i stopień doktora habilitowanego sztuki nadaje Rada Wydziału (Artystycznego bądź Projektowego).

  1 - Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-376/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-375/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.
  - Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-VII-U/dr-374/2009 / Nr BCK-VII-U/dr hab.-273/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie otrzymania uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

   

 • Wymagane dokumenty

  Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):

  1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
  2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy - w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w języku polskim i angielskim;
  3. wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji1 – sporządzony w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);
  4. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego2
  5. informacje o:
  •  osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
  • współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  • odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
  • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

  1 reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw indywidualnych (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe itp.

  2 przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o wyniku tego postępowania/przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie).

 • Forma i miejsce złożenia wniosku

  Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki, skierowany bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów1.

  Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Wniosek wraz z załącznikami wymagają podpisu habilitanta.

  Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach (skany z podpisem). 

  Jednocześnie Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail – np. kwestionariusz osobowy).

  W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

  Wniosek wraz z pełną dokumentacją kandydat ubiegający się o stopień doktora habilitowanego sztuki przedkłada Centralnej Komisji w jednym egzemplarzu a jednostce mającej przeprowadzić postępowanie w siedmiu egzemplarzach (dla siedmiu członków komisji habilitacyjnej), o ile sekretarz z przewodniczącym komisji habilitacyjnej nie postanowią inaczej. Wówczas o ilości wymaganych egzemplarzy i trybie ich złożenia habilitant zostanie powiadomiony w odrębny sposób.

  Wniosek wraz z w/w dokumentami (poszczególne części dokumentacji powinny być wyraźnie oddzielone) należy złożyć przewodniczącemu rady wydziału przeprowadzającej postępowanie za pośrednictwem Działu Nauczania – pokój nr 015.

  Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym. Dokumenty dostarczone do wszczęcia postępowania nie mogą być poprawiane, uzupełniane itp.

  1 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

  Sekcja Sztuki

  Defilad 1 (PKiN)

  00 - 901 Warszawa

  tel. 022 656-65-25

   

 • Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki wskazuje we wniosku radę wydziału posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

  Centralna Komisja dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, po czym informuje wskazaną we wniosku habilitanta radę uprawnionej jednostki o wszczęciu postępowania habilitacyjnego oraz o procedurze powołania komisji habilitacyjnej, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie przez radę trzech członków komisji (w tym sekretarza i jednego z recenzentów).

 • Komisja habilitacyjna: powołanie, skład.

  Dziekan kieruje do rady wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania, w przypadku pozytywnej uchwały: uchwała o wyznaczeniu 3 członków komisji habilitacyjnej). O wyniku głosowania rada informuje Centralną Komisję. W przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez radę jednostki wskazanej we wniosku przez kandydata, przewodniczący rady niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję. Centralna Komisja wyznacza inną jednostkę organizacyjną, która przeprowadza postępowanie, już bez możliwości odmowy.

  Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne wyznacza pozostałych członków komisji habilitacyjnej i powołuje pełny skład komisji (3 członków wyznaczonych przez radę wydziału oraz kolejnych czterech wyznaczonych przez Centralną Komisję, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów)– przekazując komisji habilitacyjnej, za pośrednictwem przewodniczącego rady, dokumentację złożoną przez habilitanta.

  Habilitant we wniosku przekazanym Centralnej Komisji wskazuje tę część jego dorobku artystycznego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie (lub osiągnięcia) artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

  Członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora sztuk plastycznych, stopień doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej. Członkiem komisji może być również osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca powyższych wymogów, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy postępowanie habilitacyjne.

  Członkiem komisji habilitacyjnej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie może być to osoba posiadająca wspólny dorobek artystyczny oraz wspólne prace z kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku; członkiem komisji nie może być również osoba, która była promotorem lub recenzentem w przewodzie doktorskim habilitanta a także recenzentem prac, wchodzących w skład osiągnięć artystycznych w postępowaniu habilitacyjnym).

  Przyjęcie funkcji członka komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta) jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

 • Recenzje i terminy ich sporządzenia

  W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci przygotowują recenzje (w praktyce w ciągu 6 tygodni od otrzymania dokumentacji do oceny).

  Recenzenci są informowani, iż sporządzona przez nich recenzja powinna obejmować, w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach, ocenę:

  „osiągnięcia artystycznego”, o którym mowa powyżej;

  „istotnej aktywności artystycznej”.

  Oceny osiągnięć o których mowa powyżej, dokonuje się stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165).

 • Obrady komisji habilitacyjnej

  Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym (chyba że habilitant zawnioskował o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym) podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki (uchwała w sprawie opinii o nadaniu bądź odmowy nadania).

  W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć artystycznych, może ona przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach artystycznych. W takim przypadku wnioskodawca musi zostać przez komisję powiadomiony o miejscu, terminie i przedmiocie rozmowy na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia. Rozmowa z habilitantem może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

  Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.

  O obradach w formie wideokonferencji lub o przeprowadzeniu rozmowy z habilitantem, w przypadku braku jednomyślności w tym względzie,  komisja habilitacyjna decyduje w drodze glosowania wg zasady bezwzględnej większości oddanych głosów. Głosowanie to może odbyć się w drodze komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej).

  Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego (w tym recenzje, protokoły posiedzenia komisji z wynikiem głosowania, listy obecności, uchwała wraz z uzasadnieniem).

  Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób, przy czym dla ważności podjęcia uchwał jest konieczny udział przewodniczącego i sekretarza.

  Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. Sekretarz komisji organizuje posiedzenia komisji oraz zapewnia obsługę techniczną posiedzeń. Miejscem posiedzenia komisji habilitacyjnej jest siedziba jednostki przeprowadzającej postępowanie (chyba że przewodniczący komisji wyznaczy inne miejsce).

  O organizacji, trybie pracy komisji oraz o liczbie posiedzeń pracy komisji decyduje jej przewodniczący, który korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta. Przewodniczący udostępnia też członkom komisji opinie sporządzone przez recenzentów. Poszczególne recenzje są dostępne innym recenzentom dopiero wówczas, gdy wszyscy recenzenci je sporządzą.

  Przewodniczący komisji może kontaktować się z członkami komisji drogą elektroniczną (również za pośrednictwem sekretarza komisji).

 • Uchwała rady wydziału

  Na podstawie opinii komisji habilitacyjnej, rada wydziału, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki, wraz z uzasadnieniem (w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, głosują tylko tzw. samodzielni pracownicy).

  Na posiedzenie rady wydziału, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu.

   W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przewodniczący rady wydziału przekazuje Centralnej Komisji:

  1. kopię tej uchwały,
  2. kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
  3. kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

  – zapisane na informatycznym nośniku danych.

   Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki, wraz z uzasadnieniem.

  Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego sztuki staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

  Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego sztuki otrzymuje dyplom według wzoru określonego przez Akademię.

 • Tryb odwołania od uchwały rady wydziału

  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki może wnieść od uchwały odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem rady wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

  Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.