Praktyki Wydział artystyczny

Na Wydziale Artystycznym praktyki studenckie przybierają formę plenerów artystycznych i praktyk zawodowych.

Na kierunku Grafika obowiązuje jeden obowiązkowy plener na I roku i praktyka zawodowa 120 h (3 tygodnie). Na kierunku Malarstwo to dwa obowiązkowe plenery i min 40h praktyki zawodowej. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru studiów, w ramach którego winny zostać zrealizowane. Z powodów organizacyjnych, odbywanie praktyk studenckich powinno zostać zakończone do dnia 20. września każdego roku akademickiego.

Student odbywający praktykę powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

Dziekan Wydziału Artystycznego może zaliczyć praktykę zawodową wykonywaną przez studenta na podstawie umowy cywilno - prawnej, zaświadczenia o pracy lub wolontariacie w instytucji odpowiadającej profilowi praktyki oraz na podstawie załączonego podania do Dziekana WA o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie w/w zaświadczenia.

Dziekan Wydziału Artystycznego może zaliczyć jako praktykę zawodową wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:

 • wykonuje pracę zawodową, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki;
 • przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów;
 • odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem (w tym praktykę odbytą w ramach programu LLP- Erasmus);
 • w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.


Jeżeli okres pracy lub praktyki studenta są krótsze od obowiązującego wymiaru praktyki Dziekan Wydziału może zaliczyć je na poczet części wymaganej praktyki.


Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.


Potrzebne informacje, które przed odebraniem dokumentów z Dziekanatu i przystąpieniem do praktyki student przesyła na adres mailowy opiekuna praktyk: szymon.prandzioch@asp.katowice.pl

 • nazwa placówki (instytucji, firmy) i jej dokładny adres z kodem pocztowym (dodatkowo adres miejsca planowanej praktyki, jeśli jest inne niż adres firmy)
 • imię i nazwisko, stanowisko osoby zarządzającej - Dyrektora, Kierownika, Szefa
 • imię i nazwisko, nr telefonu do wyznaczonego przez placówkę Opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania
 • dane osobowe praktykanta: imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, adres zamieszkania
 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy NNW lub karty Euro 26 wraz z załączonym skanem, wyraźnym zdjęciem lub plikiem pdf dokumentu ubezpieczenia lub karty
 • krótki opis na czym ma polegać praktyka
 • planowany termin praktyki
 • Cel praktyk

  Celem głównym praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków i projektantów w m.in.: agencjach reklamowych i wydawniczych, studiach filmowych, galeriach, muzeach oraz innych instytucjach zajmujących się promocją kultury i sztuki. Praktyka ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym z kształconą specjalnością. Dodatkowym atutem i celem praktyk jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych, przydatnych np. do realizacji pracy semestralnej lub dyplomowej.

 • Formy praktyk

  Praktyki studenckie mogą przyjąć formę zajęć praktycznych, terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych instytucjach publicznych i niepublicznych (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury), w zakładach przemysłowych, których charakter działań związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów. Praktyka zawodowa może być realizowana także w jednostkach organizacyjnych ASP w Katowicach, tj.: Galerii Rondo Sztuki, Oficynie Wydawniczej oraz w ramach działalności uczelnianych Kół Naukowych. ASP w Katowicach w ramach organizowania corocznych praktyk studenckich współpracuje z katowickimi instytucjami tj.: Galerią Sztuki Współczesnej BWA, redakcją Gościa Niedzielnego, Drukarnią Archidiecezjalną, Agencją reklamową WIZUAL, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (byłe Górnośląskie Centrum Kultury). Poniżej została wymieniona tylko niewielka część instytucji, z którymi Dziekan Wydziału Artystycznego podpisał porozumienia o współpracy w sprawie praktyk: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Pałac Młodzieży w Katowicach, Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Muzeum w Gliwicach – Willa Caro, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.

  Studenci mogą także realizować praktyki w ramach podpisanych z instytucjami umów o pracę lub odbytego w nich wolontariatu. Szczegółowe treści kształcenia w trakcie praktyki opisane zostały w programie praktyk, który dołączany jest do porozumienia zawieranego pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą studenta.

 • Kontrola praktyk

  System kontroli praktyk zawodowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzony jest przez koordynatora poprzez konsultowanie programu praktyk zawodowych oraz stały kontakt i współpracę z opiekunem studenta z instytucji, w której odbywa on praktykę.

 • Zaliczenie

  Podstawą do zaliczenia przez Dziekana Wydziału Artystycznego:

  • pleneru artystycznego jest odbycie przez studenta w/w pleneru, uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od nauczyciela akademickiego, który jest opiekunem wyjazdu;
  • praktyki zawodowej - przedstawienie wydziałowemu opiekunowi praktyk zaświadczenia o pracy lub wolontariacie w instytucji odpowiadającej profilowi praktyk, lub wypełnionego Dziennika Praktyk wraz z opinią instytucji (opiekuna praktyk w zakładzie pracy) przyjmującej studenta na praktykę oraz uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od wydziałowego opiekuna.      

  Koordynator praktyk Wydziału Artystycznego pełni nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk w roku akademickim 2016/2017 do dnia 30.09.2017 r. Student do dnia 15.06.2017 r. przesyła koordynatorowi praktyk wszystkie informacje potrzebne do wystawienia przez Uczelnię dokumentów związanych z odbyciem jego praktyk. Do dnia 20.09.2017 r. student składa dokumenty z odbycia praktyk w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (osoby kierowane na praktykę we wrześniu składają dokumenty bezpośrednio po jej zakończeniu). 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.