Praktyki Wydział artystyczny

Praktyki zawodowe w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Artystycznym

 Drodzy studenci II roku, zapraszamy na obowiązkowe spotkanie dotyczące praktyk studenckich, które odbędzie się

 9 marca 2018 roku o godzinie 12.oo w Sali Kinowej na ulicy Raciborskiej 50

 Obecność obowiązkowa

 • Cel praktyk

  Celem głównym praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków i projektantów w m.in.: agencjach reklamowych i wydawniczych, studiach filmowych, galeriach, muzeach oraz innych instytucjach zajmujących się promocją kultury i sztuki. Praktyka ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym z kształconą specjalnością. Dodatkowym atutem i celem praktyk jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych, przydatnych np. do realizacji pracy semestralnej lub dyplomowej.

 • Formy praktyk

  Praktyki studenckie mogą przyjąć formę zajęć praktycznych, terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych instytucjach publicznych i niepublicznych (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury), w zakładach przemysłowych, których charakter działań związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów. Praktyka zawodowa może być realizowana także w jednostkach organizacyjnych ASP w Katowicach, tj.: Galerii Rondo Sztuki, Oficynie Wydawniczej oraz w ramach działalności uczelnianych Kół Naukowych. ASP w Katowicach w ramach organizowania corocznych praktyk studenckich współpracuje z katowickimi instytucjami tj.: Galerią Sztuki Współczesnej BWA, redakcją Gościa Niedzielnego, Drukarnią Archidiecezjalną, Agencją reklamową WIZUAL, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (byłe Górnośląskie Centrum Kultury). Poniżej została wymieniona tylko niewielka część instytucji, z którymi Dziekan Wydziału Artystycznego podpisał porozumienia o współpracy w sprawie praktyk: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Pałac Młodzieży w Katowicach, Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Muzeum w Gliwicach – Willa Caro, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.

  Studenci mogą także realizować praktyki w ramach podpisanych z instytucjami umów o pracę lub odbytego w nich wolontariatu. Szczegółowe treści kształcenia w trakcie praktyki opisane zostały w programie praktyk, który dołączany jest do porozumienia zawieranego pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą studenta.

 • Kontrola praktyk

  System kontroli praktyk zawodowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzony jest przez koordynatora poprzez konsultowanie programu praktyk zawodowych oraz stały kontakt i współpracę z opiekunem studenta z instytucji, w której odbywa on praktykę.

 • Zaliczenie

  Podstawą do zaliczenia przez Dziekana Wydziału Artystycznego:

  • pleneru artystycznego jest odbycie przez studenta w/w pleneru, uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od nauczyciela akademickiego, który jest opiekunem wyjazdu;
  • praktyki zawodowej - przedstawienie wydziałowemu opiekunowi praktyk zaświadczenia o pracy lub wolontariacie w instytucji odpowiadającej profilowi praktyk, lub wypełnionego Dziennika Praktyk wraz z opinią instytucji (opiekuna praktyk w zakładzie pracy) przyjmującej studenta na praktykę oraz uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od wydziałowego opiekuna.      

  Koordynator praktyk Wydziału Artystycznego pełni nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk w roku akademickim 2016/2017 do dnia 30.09.2017 r. Student do dnia 15.06.2017 r. przesyła koordynatorowi praktyk wszystkie informacje potrzebne do wystawienia przez Uczelnię dokumentów związanych z odbyciem jego praktyk. Do dnia 20.09.2017 r. student składa dokumenty z odbycia praktyk w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (osoby kierowane na praktykę we wrześniu składają dokumenty bezpośrednio po jej zakończeniu). 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.