Rekrutacja

2017

Projektowanie graficzne – studia II stopnia, stacjonarne

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Soboty i niedziele

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Terminy

  Przed konsultacjami należy się zgłosić w Dziekanacie Wydziału Projektowego przy ul. Koszarowej 19.

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Harmonogram konsultacji


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.pg2@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 – 28 czerwca 2017

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  9:00–15:00

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kserokopia dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera potwierdzona przez ASP w Katowicach na podst. oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie.
  8. Portfolio w wersji papierowej i elektronicznej zawierające pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską lub magisterską.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  30 czerwca

  Forma

  Przegląd prac

  Przegląd dorobku projektowo-artystycznego bez udziału kandydata.
  (0 – 40 pkt – minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 20).

  Prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję papierową i elektroniczną oraz powinno zawierać pracę dyplomową  licencjacką, inżynierską, magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu publikacji, jakości reprodukcji
  2. ocenę zawartości dorobku: ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.

  Oceniane będą następujące obszary:

  • grafika edytorska i typografia
  • multimedia i fotografia
  • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik)
  • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (część praktyczna i skrót części teoretycznej).

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  30 czerwca po godzinie 16.00

  Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu: lista na tablicy ogłoszeń Dziekanat Wydziału Projektowego ul. Koszarowa 19


  II etap

  Termin

  3 – 6 lipca 2017 

  Forma

  Rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja

  Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących planowanym obszarem studiów – dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką.
  Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu egzaminu wstępnego wynosi 35, maksymalna – 60 punktów.

  Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie papierowej i ustnej. Całość powinna liczyć nie więcej niż 5–10 stron A4 (wraz z materiałem ilustracyjnym). Prezentacja może być uzupełniona formą elektroniczną, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. opis planowanej realizacji

  • dziedzina realizacji – część opisująca interesujący kandydata obszar zagadnień
  • zamierzony zakres realizacji
  • cel – użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane

  2. krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści
  3. formę prezentacji, autoprezentację


 • Wyniki

  Termin

  11 lipca 2017 

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.